Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

This is Halloween…

 

Autumn. We are well into the second half of October, and although the sun still golden the leaves on the trees that sparkle with all shades of yellow and brown, the days are shorter, the darkness falls faster and the wind hums in branches of trees. The period of the shortest and darkest nights of the year approaches, and at that time, at the end of October, people refer to the ancient traditions celebrating the “ghosts” called HALLOWEEN.

The name Halloween comes from the phrase “All Hallows ‘Eve”, which means the eve of All Saints, when people prayed for the dead before the All Saints’ Day on November 1. The holiday that came to Europe and to Poland from America, contrary to appearances, does not come from there. Customs related to Halloween come from the Celts, or peoples inhabiting today’s areas of England, Wales, Ireland, Scotland and northern France. More specifically, this custom comes from the ceremony of Celtic priests, called druids, who held the functions of judges, doctors and magicians in pagan Scotland.

The Celts believed that on the last day of the year – October 31 (according to their calendar), ghosts of the dead visit the land. The spirits of those who passed away, during the last year, came to their earthly homes in search of a warm shelter. In order to scare away evil spirits, the Celts in the hills burned bonfires on which gifts were burning: wreaths, fruits as well as sacrificial animals. The druids also went from house to house in search of food that night. Those who refused them were cursed. Traces of such beliefs and traditions have survived to this day in Ireland and Scotland.

It was believed that that day also took place the main Sabbath of witches, which flew on broomsticks in the company of black cats.

In the evenings, fires were burned on the hills to deter the evil forces, and the dead to point the way home. To repel evil spirits, masks were put off, noise was made, lights were lighted (light was taken away from evil spirits), so that they would not be able to warm up and come back from where they came from. They even dressed in animal skins to protect themselves from evil fate. The practices of Halloween, widely cultivated in the Middle Ages, were called the “Night of Wonders”. It is also worth adding here that over 2 thousand. Years ago, October 31 was the day when the trip was celebrated: the summer was said goodbye, the winter was greeted and the feast of the dead was celebrated.

Halloween has many traditions in the world. In Ireland, during pagan times, people dressed in colorful costumes carried spirits to the city limits. The poor were offering a rich business, which consisted in having prayers for the souls of the dead in exchange for bread.

In England, home-to-house beggars, later disguises, made contributions for deceased souls in higher authority for receiving donations.

In Australia, children visit their homes with a call: “trick or treat”, depending on the situation, thanking the hosts or making various mischiefs.

In the second half of the nineteenth century, the tradition came with the Irish emigrants to America and this is where, as I mentioned at the beginning, the festival changed its name to Halloween – “All Hallows’ Eve”.

Here, too, Halloween took on a slightly different form. It no longer consists in the sacrifice of crops or animals. On the night of October 31 to November 1, Americans dress up in costumes of ghosts, ghouls, witches, witches, or goblins.

You know, where did the Halloween tradition of the hollow luminous pumpkin, put in front of the houses to chase away the evil spirits?

Pumpkins are made of pumpkin, so-called Jack-o-Lantern (this custom comes from Ireland, there was a turnip for this purpose) most often in the shape of a face with a candle in the middle and displayed in front of the houses.

On the porches of houses, especially American houses, there are various bogies, skeletons, black cats, bats, spiders, scarecrows, and – and perhaps above all – pumpkins. Without them, it would be difficult to imagine this day.

Well-dressed children go from house to house asking for sweets, and if someone refuses them, then they scare or make mischief.

Where did you get the idea of ​​changing clothes? The Celts believed that the freed spirits of the dead were circling into the Halloween night around us. The black costume was supposed to confuse the ghost, who, thinking that he was dealing with his “own”, left the dressed-up delinquent alone.

Children dress up as witches, bogs, monsters, ghosts or fairies and go from home to home saying “Gift or mischief.” It means that if they do not get sweets, they will do something wrong: they will coat the window with soap, put a pin on the doorbell, pour water or sprinkle flour on it. On this night, there are also parade costumes and numerous balls on the streets.

Everyone is having a great time during Halloween. Children and adults go to Halloween for fun, where they play different games.

Popular fun that night, include tooth extraction of apples floating in barrels or in baths. It is also a kind of divination, because the one who succeeded without damaging the apple with his teeth is assured of happiness throughout the year to come. Then he peels an apple, and peels it over his shoulder, quickly looking back – you can see the image of the future spouse. It is a bit like our native habit – St. Andrew’s. And in the late evening, very horrible ghost stories are told.

Another fun is jumping through the candles, which are set in a circle on the ground. Each candle symbolizes the month of the coming year. When jumping over a candle, turn in the air. Candles that will not turn off are happy months next year. Another fun is putting a nut into a burning campfire. If the nut breaks with a crack, it means a happy and reciprocated love.

Everything that is scared is acceptable on this day, but you have to remember that it is still fun. The basic colors are orange, purple, aquamarine and white with black, these colors are used both for decorating homes, painting faces or preparing scary sweets.

And how to quickly do the simplest Halloween dish? Pears form the body, salty sticks are legs, and two red cherries are eyes – and we have spiders on the plate. A Halloween pumpkin can be simply an apple with scary eyes, mouth and nose cut out.

As you can see with the other world, you can also contact yourself differently – cheerfully. Maybe then they will seem more “human” and thus less dangerous?

Have fun !!!!

 

Jesień. Mamy już drugą połowę pażdziernika, i choć słońce jeszcze złoci liście na drzewach które mienią się wszystkimi odcieniami żółci i brązu, to jednak dni są coraz krótsze, szybciej zapada zmrok i wiatr szumi w coraz bardziej nagich gałęziach drzew. Nadchodzi okres najkrótszych i najciemniejszych nocy w roku i własnie w tym czasie, w końcu pażdziernika, ludzie w nawiązaniu do starodawnych tradycji obchodzą święto „duchów” zwane HALLOWEEN.

Nazwa Halloween pochodzi od wyrażenia “All Hallows’ Eve”, co oznacza Wigilię Wszystkich Świętych, kiedy to ludzie modlili się za zmarłych przed dniem Wszystkich Świętych 1 listopada.  Święto, które przybyło do Europy i do Polski z Ameryki, wbrew pozorom nie pochodzi stamtąd. Zwyczaje związane z Halloween pochodzą od Celtów, czyli ludów zamieszkujących dzisiejsze tereny Anglii, Walii, Irlandii, Szkocji i północnej Francji. A dokładniej – zwyczaj ten pochodzi z ceremonii celtyckich kapłanów, zwanych druidami, którzy sprawowali w pogańskiej Szkocji funkcje sędziów, lekarzy i magów.

Celtowie wierzyli, że w ostatnim dniu roku – 31 października (według ich kalendarza), duchy zmarłych odwiedzają ziemię.                                                              Duchy tych, co odeszli, w ciągu ostatniego roku przybywały wówczas do swych ziemskich domów w poszukiwaniu ciepłego schronienia. Aby odstraszyć złe duchy, Celtowie na wzgórzach palili ogniska, na których płonęły dary: wieńce, owoce a także zwierzęta ofiarne.  Druidowie w tę noc chodzili też od domu do domu w poszukiwaniu jedzenia. Tych, którzy im odmawiali, przeklinano. Ślady takich wierzeń i tradycji do dziś zachowały się w Irlandii i Szkocji. Wierzono że tego dnia odbywał się też główny sabat czarownic, które zlatywały się na miotłach w towarzystwie czarnych kotów.

Wieczorami na wzgórzach palono więc ogniska, aby odstraszyć złe moce, a zmarłym wskazać drogę do domów. Aby odegnać złe duchy, wkładano maski odstraszające, hałasowano, zapalano światła (zabierano światło złym duchom), żeby nie mogły się ogrzać i wracały, skąd przyszły. Ubierano się nawet w skóry zwierzęce, żeby chronić się przed złym losem.
Kultywowane powszechnie w średniowieczu praktyki Halloween nazywano „Nocą Czarów”. Warto też w tym miejscu dodać, że ponad 2 tys. lat temu 31 października był dniem, w którym świętowano potrójnie: żegnano lato, witano zimę i obchodzono święto zmarłych.

Halloween ma na świecie wiele tradycji. W Irlandii za czasów pogańskich ludzie przebrani w kolorowe kostiumy odprowadzali duchy do granic miasta. Niezamożni proponowali bogatym interes, który polegał na tym, że mieli odprawiać modły za dusze zmarłych w zamian za chleb.
W Anglii chodzący od domu do domu żebracy, później przebierańcy, za otrzymane datki wstawiali się za zmarłe dusze u wyższej zwierzchności.
W Australii dzieci odwiedzają domostwa z zawołaniem: “trick or treat” (figiel lub poczęstunek), w zależności od rozwoju sytuacji dziękując gospodarzom lub czyniąc im rozmaite psoty.
W drugiej połowie XIX wieku tradycja przywędrowała wraz z irlandzkimi emigrantami do Ameryki i właśnie tu jak wspomniałam na początku święto zmieniło nazwę na Halloween – “All Hallows’ Eve”.

Tutaj też  Halloween przybrało nieco inną formę. Nie składa się już w ofierze plonów ani zwierząt. W noc z 31 października na 1 listopada Amerykanie przebierają sie w stroje duchów, upiorów, wiedźm, czarownic, czy goblinów.

Wiecie może, skąd wzięła się halloweenowa tradycja wydrążonej świecącej dyni, stawianej przed domami, by odgonić złe duchy?

Z dyni robione są lampiony, tzw. Jack-o-latern (zwyczaj pochodzi z Irlandii, tam do tego celu służyła rzepa) najczęściej w kształcie twarzy ze świeczką w środku i wystawiane przed domami.

Na gankach domów, zwłaszcza amerykańskich, pojawiają się rozmaite straszydła, kościotrupy, czarne koty, nietoperze, pająki, strachy na wróble, a także – a może przede wszystkim – dynie. Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie ten dzień.

Poprzebierane dzieci chodzą od domu do domu prosząc o łakocie, a jeśli im ktoś odmówi, wówczas straszą lub robią psikusy.

A skąd pomysł na przebieranie się?
Celtowie wierzyli, że uwolnione duchy zmarłych krążą w halloweenową noc wokół nas. Czarny kostium miał zmylić ducha, który sądząc, że ma do czynienia ze “swoim”, zostawiał przebranego delikwenta w spokoju.

Dzieci przebierają się za czarownice, chochliki, potwory, duchy lub wróżki i chodzą od domu do domu mówiąc “Prezent albo psota”. To znaczy, że jeśli nie dostaną słodyczy, zrobią jakąś psotę: posmarują mydłem okna, włożą szpilkę do dzwonka u drzwi, wyleją wodę lub posypią na nie mąkę.
W tę noc na ulicach odbywają się też parady przebierańców oraz liczne bale.

Podczas Halloween wszyscy się doskonale bawią. Dzieci, a także dorośli idą w Halloween na zabawę, gdzie grają w różne gry.

Popularne zabawy tej nocy, to m.in. wyciąganie zębami jabłek pływających w beczkach lub w wannach. To także rodzaj wróżby, gdyż ten, komu powiodło się to bez uszkodzenia jabłka zębami, ma zapewnione szczęście przez cały nadchodzący rok. Następnie obiera się jabłko, a obierki rzuca poprzez ramię, szybko oglądając się za siebie – można bowiem zobaczyć wyobrażenie przyszłego małżonka. Przypomina to nieco nasz rodzimy zwyczaj – andrzejkowy. A późnym wieczorem opowiada się bardzo straszne opowieści o duchach.

Inna zabawa to przeskakiwanie przez świeczki, które są rozstawione w kole na ziemi. Każda świeczka symbolizuje miesiąc zbliżającego się roku. Przeskakując nad świeczką, należy się obrócić w powietrzu. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące w przyszłym roku. Kolejna zabawa, to wrzucanie orzecha do płonącego ogniska. Jeśli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to szczęśliwą i odwzajemnioną miłość.

Wszystko, co straszy jest w tym dniu dopuszczalne, ale trzeba pamiętać, że jest to nadal zabawa. Podstawowe kolory to pomarańczowy, fiolet, seledyn oraz biały z czarnym, Tych kolorów używa się zarówno do przyozdabiania domów, malowania twarzy czy przygotowania strasznych słodyczy.

A jak szybko zrobić najprostsze halloweenowe danie?
Gruszki tworzą korpus, słone paluszki to nogi, a dwie czerwone wisienki to oczy – i mamy pająki na talerzu.
A halloweenową dynią może być po prostu jabłko z wyciętymi strasznymi oczami, ustami i nosem.

Jak widzimy z zaświatami można też kontaktować się inaczej – na wesoło. Może wtedy wydadzą się bardziej “ludzkie”, a przez to – mniej groźne?

Życzymy miłej zabawy!!!!

 

photo by: H_Elise

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.