Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Covid-19 vaccines

With distribution of a coronavirus vaccine beginning in the U.S., here are answers to some questions you may be wondering about.

  • If I live in the U.S., when can I get the vaccine?

While the exact order of vaccine recipients may vary by state, most will likely put medical workers and residents of long-term care facilities first.

  • When can I return to normal life after being vaccinated? 

Life will return to normal only when society as a whole gains enough protection against the coronavirus. Once countries authorize a vaccine, they’ll only be able to vaccinate a few percent of their citizens at most in the first couple months. The unvaccinated majority will still remain vulnerable to getting infected. A growing number of coronavirus vaccines are showing robust protection against becoming sick. But it’s also possible for people to spread the virus without even knowing they’re infected because they experience only mild symptoms or none at all. Scientists don’t yet know if the vaccines also block the transmission of the coronavirus. So for the time being, even vaccinated people will need to wear masks, avoid indoor crowds, and so on. Once enough people get vaccinated, it will become very difficult for the coronavirus to find vulnerable people to infect. Depending on how quickly we, as a society, achieve that goal, life might start approaching something like normal by the fall 2021.

  • If I’ve been vaccinated, do I still need to wear a mask?

Yes, but not forever. Here’s why. The coronavirus vaccines are injected deep into the muscles and stimulate the immune system to produce antibodies. This appears to be enough protection to keep the vaccinated person from getting ill. But what’s not clear is whether it’s possible for the virus to bloom in the nose – and be sneezed or breathed out to infect others – even as antibodies elsewhere in the body have mobilized to prevent the vaccinated person from getting sick. The vaccine clinical trials were designed to determine whether vaccinated people are protected from illness – not to find out whether they could still spread the coronavirus. Based on studies of flu vaccine and even patients infected with Covid-19, researchers have reason to be hopeful that vaccinated people won’t spread the virus, but more research is needed. In the meantime, everyone – even vaccinated people – will need to think of themselves as possible silent spreaders and keep wearing a mask.

  • Will it hurt? What are the side effects? 

The Pfizer and BioNTech vaccine is delivered as a shot in the arm, like other typical vaccines. The injection into your arm won’t feel different than any other vaccine, but the rate of short-lived side effects does appear higher than a flu shot. Tens of thousands of people have already received the vaccines, and none of them have reported any serious health problems. The side effects, which can resemble the symptoms of Covid-19, last about a day and appear more likely after the second dose. Early reports from vaccine trials suggest some people might need to take a day off from work because they feel lousy after receiving the second dose. In the Pfizer study, about half developed fatigue. Other side effects occurred in at least 25 to 33 percent of patients, sometimes more, including headaches, chills and muscle pain. While these experiences aren’t pleasant, they are a good sign that your own immune system is mounting a potent response to the vaccine that will provide long-lasting immunity.

  • Will mRNA vaccines change my genes? 

No. The vaccines from Moderna and Pfizer use a genetic molecule to prime the immune system. That molecule, known as mRNA, is eventually destroyed by the body. The mRNA is packaged in an oily bubble that can fuse to a cell, allowing the molecule to slip in. The cell uses the mRNA to make proteins from the coronavirus, which can stimulate the immune system. At any moment, each of our cells may contain hundreds of thousands of mRNA molecules, which they produce in order to make proteins of their own. Once those proteins are made, our cells then shred the mRNA with special enzymes. The mRNA molecules our cells make can only survive a matter of minutes. The mRNA in vaccines is engineered to withstand the cell’s enzymes a bit longer, so that the cells can make extra virus proteins and prompt a stronger immune response. But the mRNA can only last for a few days at most before they are destroyed.

“As we’ve seen with public health crises in the past, when people feel their chances of contracting the virus are minimal they start traveling again and come back very quickly,” said Allen Simpson, managing director of strategy at London & Partners, the international trade, investment and promotion agency for London. “We expect to see the same trend when people have been vaccinated for Covid-19.”

Mr. Simpson expects a phased return to London, starting with locals followed by visitors from across the country, the continent and then finally international tourists from further afield. Many of the city’s cultural attractions like museums and theaters in the West End will reopen gradually.

If vaccinations become widespread in the first quarter of next year, New York City also expects to see a surge in visitors from regional and short-haul domestic destinations, according to NYC & Company, the city’s tourism marketing agency.

The international market is expected to take longer to pick up, and is unlikely to reach 2019 levels before 2025, the agency said.

“Given significant pent-up demand, we target regaining half our 2019 volume by end of 2021 and to be fully back three years from then,” said Fred Dixon, the president and chief executive of NYC & Company.

Wraz z rozpoczęciem dystrybucji szczepionki na koronawirusa w USA, oto odpowiedzi na niektóre pytania, nad którymi możecie się zastanawiać.

• Jeśli mieszkam w Polsce, kiedy mogę otrzymać szczepionkę?

Chociaż dokładna kolejność osób otrzymujących szczepionkę może się różnić w zależności od województwa, najprawdopodobniej na pierwszym miejscu będzie stawiać pracowników medycznych i mieszkańców placówek opieki długoterminowej.

• Kiedy mogę wrócić do normalnego życia po zaszczepieniu?

Życie wróci do normy tylko wtedy, gdy społeczeństwo, jako całość, uzyska wystarczającą ochronę przed koronawirusem. Kiedy kraje zatwierdzą szczepionkę, będą mogły zaszczepić najwyżej kilka procent swoich obywateli w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Niezaszczepiona większość nadal będzie narażona na zakażenie. Rosnąca liczba szczepionek przeciwko koronawirusowi wykazuje silną ochronę przed zachorowaniem. Ale jest też możliwe, że ludzie będą rozprzestrzeniać wirusa, nawet nie wiedząc, że są zarażeni, ponieważ odczuwają tylko łagodne objawy lub nie mają ich wcale. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy szczepionki blokują również przenoszenie koronawirusa. Tak więc na razie nawet zaszczepione osoby będą musiały nosić maski, unikać tłumów w pomieszczeniach i tak dalej. Po zaszczepieniu wystarczającej liczby osób koronawirusowi będzie bardzo trudno znaleźć osoby podatne na zakażenie. W zależności od tego, jak szybko my jako społeczeństwo osiągniemy ten cel, życie może zacząć zbliżać się do normalności jesienią 2021 roku.

• Jeśli zostałem zaszczepiony, czy nadal muszę nosić maskę?

Tak, ale nie na zawsze. Szczepionki na koronawirusa są wstrzykiwane głęboko w mięśnie i stymulują układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Wydaje się, że jest to wystarczająca ochrona, aby zaszczepiona osoba nie zachorowała. Nie jest jednak pewne, czy wirus może rozwinąć się w nosie – i zostać wykichany lub wydychany w celu zakażenia innych – nawet jeśli przeciwciała w innych miejscach organizmu zmobilizowały się, aby zapobiec zachorowaniu zaszczepionej osoby. Badania kliniczne szczepionek miały na celu ustalenie, czy zaszczepione osoby są chronione przed chorobą – a nie sprawdzenie, czy nadal mogą rozprzestrzeniać koronawirusa. Opierając się na badaniach szczepionki przeciw grypie, a nawet pacjentów zakażonych Covid-19, naukowcy mają powody do nadziei, że zaszczepieni ludzie nie rozprzestrzenią wirusa, ale potrzebne są dalsze badania. W międzyczasie wszyscy – nawet osoby zaszczepione – będą musieli myśleć o sobie jako o cichych roznosicielach i nadal nosić maskę.

•Czy to zaboli? Jakie są skutki uboczne?

Szczepionka Pfizer i BioNTech jest podawana jako zastrzyk w ramię, podobnie jak inne typowe szczepionki. Wstrzyknięcie w ramię nie różni się od jakiejkolwiek innej szczepionki, ale wskaźnik krótkotrwałych skutków ubocznych wydaje się wyższy niż szczepionka przeciw grypie. Dziesiątki tysięcy ludzi otrzymało już szczepionki, a żadna z nich nie zgłosiła żadnych poważnych problemów zdrowotnych. Efekty uboczne, które mogą przypominać objawy Covid-19, trwają około jednego dnia i są bardziej prawdopodobne po drugiej dawce. Wczesne raporty z badań szczepionek sugerują, że niektóre osoby mogą potrzebować dnia wolnego od pracy, ponieważ po otrzymaniu drugiej dawki czują się kiepsko. W badaniu firmy Pfizer u około połowy wystąpiło zmęczenie. Inne skutki uboczne wystąpiły u co najmniej 25 do 33 procent pacjentów, czasami więcej, w tym bóle głowy, dreszcze i bóle mięśni. Chociaż te doświadczenia nie są przyjemne, są dobrym znakiem, że nasz własny układ odpornościowy wytwarza silną odpowiedź na szczepionkę, która zapewni długotrwałą odporność.

• Czy szczepionki mRNA zmienią moje geny?

Nie. Szczepionki firmy Moderna i Pfizer wykorzystują cząsteczkę genetyczną do przygotowania układu odpornościowego. Ta cząsteczka, znana jako mRNA, jest ostatecznie niszczona przez organizm. MRNA jest zapakowane w oleistą bańkę, która może łączyć się z komórką, umożliwiając wślizgnięcie się cząsteczki. Komórka wykorzystuje mRNA do wytwarzania białek z koronawirusa, które mogą stymulować układ odpornościowy. W każdej chwili każda z naszych komórek może zawierać setki tysięcy cząsteczek mRNA, które są produkowane w celu wytwarzania własnych białek. Po stworzeniu tych białek nasze komórki niszczą mRNA za pomocą specjalnych enzymów. Cząsteczki mRNA wytwarzane przez nasze komórki mogą przetrwać tylko kwestię minut. MRNA w szczepionkach jest tak skonstruowane, aby dłużej wytrzymywało enzymy komórki, dzięki czemu komórki mogą wytwarzać dodatkowe białka wirusa i wywoływać silniejszą odpowiedź immunologiczną. Ale mRNA może przetrwać najwyżej kilka dni, zanim zostaną zniszczone.

„Jak widzieliśmy w przeszłości w przypadku kryzysów zdrowia publicznego, kiedy ludzie czują, że ich szanse na zarażenie się wirusem są minimalne, ponownie zaczynają podróżować i wracają bardzo szybko do poprzedniego stylu życia” – powiedział Allen Simpson, dyrektor zarządzający ds. Strategii w London & Partners, agencji handlu międzynarodowego, inwestycji i promocji w Londynie. „Spodziewamy się tego samego trendu, gdy ludzie zostaną zaszczepieni przeciwko Covid-19”.

Simpson spodziewa się stopniowego powrotu ludzi do Londynu, zaczynając od miejscowych, następnie odwiedzających z całego kraju, kontynentu, a na końcu międzynarodowych turystów z dalszych zakątków. Wiele kulturalnych atrakcji miasta, takich jak muzea i teatry na West Endzie, będzie stopniowo otwieranych ponownie.

Jeśli szczepienia staną się powszechne w pierwszym kwartale przyszłego roku, Nowy Jork spodziewa się również wzrostu liczby odwiedzających z regionalnych i krótkodystansowych miejsc krajowych, według NYC & Company, miejskiej agencji marketingu turystycznego.

Oczekuje się, że wzrost rynku międzynarodowego zajmie więcej czasu i jest mało prawdopodobne, aby osiągnął poziom z 2019 r. przed 2025 r., podała agencja.

„Biorąc pod uwagę znaczny stłumiony popyt, zamierzamy odzyskać połowę naszego wolumenu z 2019 r. do końca 2021 r. i całkowicie powrócić do porzedniego stanu za trzy lata” – powiedział Fred Dixon, prezes i dyrektor generalny NYC & Company.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.