Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

How to – traveling with pets. Part 1 – your guide to travel with your furry friend

Furry and loyal, our pets are part of our families. So when we go on adventures near and far, we want to take our four-legged friends along for the journey. Many of us cannot imagine a weekend trip without a pet, often using various means of transportation. As with any other part of pet ownership, preparing for long car or train rides, air travel, or hotel stays requires a little extra research and work before your departure day. When traveling with your four-legged friends, you should always prepare yourself and your pet accordingly.

Here’s everything you need to know before traveling with pets, including your pre-trekking check-list and veterinarian-approved tips.

What to do before traveling with pets

No matter if you’re crossing the Atlantic or finally taking that cross-country drive, there are some necessary precautions to take for your pet’s health and safety. Some of these can take months to complete, so do your best to get started ASAP, so you’re not caught in a bind on your travel day.

Make sure your pet is properly vaccinated

Whether traveling by train, plane, or car or staying in a hotel, vaccinations are extremely important. There’s typically a core set of vaccines that are given in a series when your pet is young and then updated every three years. Your vet may recommend additional vaccines depending on your location, your lifestyle, and other factors. Every shot is different and has a varied timeline for immunity success, so let your vet know about your travel plans ASAP. Plus, if you’re going to a destination that could put your dog or cat at a higher risk of infection for a disease that’s not common in the United States, they may require another vaccination. More often than not, your vet will provide a ‘Health Certificate’ that will be checked when entering a new state and/or country. In some cases, this certificate must be vetted by a USDA-accredited veterinarian and may require a notary stamp for verification. This document is particularly important for international travel since your beloved pet may not be admitted to your destination country without it. 

Consider microchipping your pet

It’s every pet parent’s worst nightmare: your dog or cat gets away in an unfamiliar place, and you can’t find them. For your peace of mind – and to meet the requirements of some countries and states – make sure your pet is microchipped before you travel. Your vet will do the simple, fast, in-office procedure, and the chip will be connected to your current contact information. A tag is included when you have a microchip that has the microchip number and a mobile contact of the owner, so if the pet is found, they can use the tag to determine ownership without having to contact a veterinarian. 

Pack extra food

Try to keep your pet’s food consistent when traveling. Generally speaking, it’s best not to feed your pet the morning of your travel day to reduce nausea. Measuring out your pet’s food and bringing enough for each day, plus some extra, in case there are delays or changes in your travel plans is a great idea. And as every owner knows, there are never enough treats to reward good behavior or provide comfort, so be generous with them. 

Check back, as in the next few months we will cover different means of transportation, starting with a car, so stay tuned.

Podróżowanie ze zwierzętami. Część 2 – podróż samochodem

Nasze zwierzeta są częścią rodziny, dlatego, gdy wyruszamy w podróż , chcemy zabrać je ze sobą. Wielu z nas nie wyobraża sobie weekendowego wyjazdu bez zwierzaka, niezaleznie od środków transportu. Podobnie jak w przypadku każdego innego aspektu posiadania zwierzęcia, przygotowanie się do długich podróży samochodem lub pociągiem, podróży samolotem lub pobytów w hotelu wymaga trochę dodatkowych badań i pracy przed wyjazdem. Do podróży z czworonożnymi przyjaciółmi zawsze należy odpowiednio przygotować zarowno siebie jak i swojego zwierzaka.

Oto wszystko, co musicie wiedzieć przed podróżą ze zwierzętami, w tym lista kontrolna przed trekkingiem i zatwierdzone przez weterynarza wskazówki.

Co zrobić przed podróżą ze zwierzętami

Bez względu na to, czy przemierzacie Atlantyk, czy wybieracie się w podróż przez caly kraj, istnieją pewne niezbędne środki ostrożności, które należy podjąć dla zdrowia i bezpieczeństwa zwierzaka. Niektóre z nich mogą zajać sporo czasu, dlatego postarajcie się zacząć jak najszybciej, abyście byli dobrze przygotowani w dniu podróży.

Upewnijcie się, że Wasz zwierzak jest odpowiednio zaszczepiony

Niezależnie od tego, czy podróżujecie pociągiem, samolotem, samochodem, czy zatrzymujecie się w hotelu czy na kempingu, szczepienia są niezwykle ważne. Zazwyczaj istnieje podstawowy zestaw szczepionek, które są podawane w serii, gdy zwierzę jest młode, a następnie aktualizowane co trzy lata. Weterynarz może zalecić dodatkowe szczepionki w zależności od miejsca zamieszkania, stylu życia i innych czynników. Każda szczepionka jest inna i ma inną odpornośc, więc poinformujcie weterynarza jak najszybciej o planach podróży. Dodatkowo, jeśli wybieracie się do miejsca, które może narazić Waszego psa lub kota na większe ryzyko zakażenia chorobą, która nie jest powszechna tam, gdzie mieszkacie, dodatkowe szczenienia mogą być wymagane. Najczęściej weterynarz wydaje tzw. „Świadectwo zdrowia”, które zostanie sprawdzone podczas wjazdu do nowego stanu i/lub kraju. W niektórych przypadkach zaświadczenie to musi zostać zweryfikowane przez lekarza weterynarii akredytowanego przez USDA i może wymagać pieczęci notarialnej. Dokument ten jest szczególnie ważny w przypadku podróży międzynarodowych, ponieważ bez niego Wasz ukochany zwierzak może nie zostać przyjęty do kraju docelowego.

Rozważcie wszczepienie mikroczipa

To najgorszy koszmar każdego: Wasz pies lub kot ucieka w nieznanym miejscu, a Wy nie możecie ich znaleźć. Aby zapewnić sobie spokój ducha – i spełnić wymagania niektórych krajów i stanów – upewnijcie się, że Wasze zwierzę ma wszczepiony mikroczip. Weterynarz wykona tą prostą i szybką procedurę w gabinecie, a chip zostanie połączony z Waszymi danymi kontaktowymi. Jesli macie mikrochip, który ma numer mikroprocesora i telefon kontaktowy można go użyć do znalezienia właściciela bez konieczności kontaktowania się z weterynarzem.

Zapakujcie dodatkowe jedzenie

Warto postarac się, aby jedzenie Waszego zwierzaka podczas podróży nie roznilo sie od tego na codzien. Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej nie karmić zwierzaka rano w dniu podróży, aby zmniejszyć nudności. Odmierzanie karmy dla zwierzaka i przynoszenie wystarczającej ilości na każdy dzień, a także kilka dodatkowych, na wypadek opóźnień lub zmian w planach podróży to świetny pomysł. A jak każdy właściciel wie, nigdy nie ma wystarczająco dużo smakołyków, aby nagradzać dobre zachowanie lub zapewniać komfort, więc nie bojcie sie zapakowac nieco wiecej.

Mamy nadzieję, że nasze porady przydadza się Wam i zapraszamy ponownie, gdyż w ciągu najbliższych kilku miesięcy bedziemy zajmować się różnymi środkami transportu, zaczynając od samochodu.