Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Labor Day

Labor Day is a day off for many Americans. Offices, post offices, schools and many companies are closed. Celebrating this day, it is worth remembering the facts associated with it.

Labor Day in the United States is a public holiday, traditionally celebrated on the first Monday of September. But why is it called Labor Day? It is a day dedicated to honoring the contribution that employees have made to development, growth, endurance, strength, security, prosperity, productivity, law and the structure of the country. This holiday was created by the workers’ movement at the end of the 19th century and became a federal holiday in 1894.

Some history

Labor Day began in Canada in 1872, but quickly found supporters in the southern United States. Its beginnings are associated with demonstrations of employees fighting for their rights. At the end of the 19th century, at the height of the industrial revolution in the United States, the average American worked seven days a week, often more than 12 hours a day, to earn a living and basic subsistence. Despite restrictions in some states, children aged 5-6 also worked, e.g. in factories, mills or mines all over the country, earning a fraction of the remuneration of their adult counterparts. People of all ages, especially very poor and recent immigrants, often struggled with extremely dangerous working conditions, lack of breaks in work, and insufficient access to fresh air and sanitation. As production has increasingly supplanted agriculture as a source of American employment, trade unions that first appeared at the end of the 18th century gained importance. Strikes and rallies began to be organized to protest against bad conditions and to force employers to renegotiate hours and pay adequate pay. The first celebration of Labor Day in the United States is dated September 5, 1882. Then there was a march of about 10,000 employees on Fifth Avenue from 42 Street from the City Hall on Union Square, New York to 93 Street. Oregon was the first state that designated this day off from work in 1887. 30 states then adopted it before Congress made the first Monday of September federal holiday, which occurred on June 28, 1894.

Congress would legalize this day only 12 years later, but there was a breakthrough moment in American labor history that publicly disclosed employee rights. On May 11, 1894, employees of the Pullman Palace Car Company in Chicago began a strike to protest against pay cuts and the dismissal of trade union representatives. In turn, on June 26, the American Railways Association, led by Eugene V. Debs, called for a boycott of all Pullman rail cars, impeding rail traffic across the country. To stop Pullman’s strike, the federal government sent troops to Chicago, causing a wave of riot that led to the deaths of several workers. In the aftermath of this tremendous anxiety and attempts to repair ties with American workers, on June 28, 1894, Congress passed a law that states that the first Monday of September will be a public holiday in the District of Columbia. President Grover Cleveland signed the bill as applicable law, which was interesting because Cleveland was not a trade union supporter. In fact, he tried to repair some of the political damage he suffered earlier this year when he sent federal troops to suppress the Chicago strike.

Today, more than a hundred years, later the true creator of Labor Day has not yet been identified, although there is some speculation as to who came up with this idea. Most historians attribute it to Peter McGuire, secretary general of the Carpentry and Carpentry Brotherhood, and co-founder of the American Labor Federation. Others believe that Matthew Maguire, later secretary 344 of the International Engineers Association in Paterson, New Jersey, stands behind its origins. The first federal law guaranteeing an eight-hour working day in private companies was adopted in 1916 and was called the Adamson Act.

Labor Day celebrations

Labor Day is celebrated very loudly and cheerfully throughout the United States. There are picnics, barbecues, fireworks and many public events organized in the cities. For example, New York offers Carnival Labor Day, fireworks over Coney Island, 12-hour dance parties, and more. In Washington, one of the popular events is the free Labor Day Concert at the US Capitol with the National Symphony Orchestra.

To take advantage of the large number of potential customers who have time to shop, Labor Day has become an important weekend in trade for rebates and discounts offered by many US retailers, especially when selling school supplies. Some traders even claim that this is one of the largest sales seasons of the year, right after the so-called “Black Friday” in the holiday season.

Labor Day weekend also symbolizes the end of summer and is celebrated by street parades and sporting events. According to tradition, it also means farewell to clothes in white colors. In American sport, Labor Day weekend is the beginning of many autumn sports. The football season also starts this weekend.

If you work all the time and never really take a vacation, start a new ritual that will honor the original spirit of Labor Day. Take a day off and, above all, do not spend this time at home. Turn off your phone, computer and other electronic devices connecting you with everyday life, go outside, to the park, to the beach, to the lake, go on one – maybe – last bike trips. Spend this day surrounded by your loved ones enjoying the beauty of nature, which will soon start getting ready for fall.

Święto Pracy to dla wielu Amerykanów dzień wolny. Zamknięte są urzędy, poczta, szkoły i wiele firm. Świętując ten dzien warto przypomnieć sobie fakty z nim związane.

Święto Pracy w Stanach Zjednoczonych to święto państwowe, tradycyjnie obchodzone w pierwszy poniedziałek września. Ale dlaczego nazywa się Święto Pracy? Jest to dzień przeznaczony na uhonorowanie wkładu, jaki pracownicy wnieśli w rozwój, wzrost, wytrzymałość, siłę, bezpieczeństwo, dobrobyt, produktywność, prawo oraz strukturę kraju. Święto to zostało utworzone przez ruch robotniczy pod koniec XIX wieku i stało się świętem federalnym w 1894 r. 

Trochę historii

Święto Pracy miało swój początek w Kanadzie w 1872 roku, ale szybko znalazło zwolenników w południowej części Stanów Zjednoczonych. Jego początki wiążą się z demonstracjami pracowników walczących o swoje prawa. Pod koniec XIX wieku, u szczytu rewolucji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, przeciętny Amerykanin pracował siedem dni w tygodniu, niehjednokrotnie więcej, niz 12 godzin na dobę, aby zarobić na życie i podstawowe utrzymanie. Pomimo ograniczeń w niektórych stanach, pracowały również dzieci w wieku 5-6 lat np. w  fabrykach, w młynach czy kopalniach w całym kraju, zarabiając ułamek wynagrodzenia swoich dorosłych odpowiedników. Ludzie w każdym wieku, w szczególności bardzo biedni i niedawni imigranci, często borykali się z wyjątkowo niebezpiecznymi warunkami pracy, brakiem przerw w pracy, z niewystarczającym dostępem do świeżego powietrza i urządzeń sanitarnych. Ponieważ produkcja coraz bardziej wyparła rolnictwo jako źródło amerykańskiego zatrudnienia, związki zawodowe, które pojawiły się po raz pierwszy pod koniec XVIII wieku, zyskały na znaczeniu. Zaczęto organizować strajki i wiece, aby zaprotestować przeciwko złym warunkom i zmusić pracodawców do renegocjacji godzin i płacenia odpowiedniego wynagrodzenia.

Pierwsze obchody Święta Pracy w Stanach Zjednoczonych datuje się na 5 września 1882 roku. Wtedy to odbył się przemarsz około 10 tysięcy pracowników Piątą Aleją z 42 Ulicy z ratusza na Union Square w Nowym Jorku aż do 93 Ulicy. Pierwszym stanem który wyznaczył ten dzień wolnym od pracy był Oregon w 1887 r. Następnie przyjęło je 30 stanów, zanim Kongres uczynił pierwszy poniedziałek września świętem federalnym, co nastąpłio 28 czerwca 1894 r.    

Kongres zalegalizowałby ten dzień dopiero 12 lat później, ale nastąpił przełomowy moment w amerykańskiej historii pracy, który przedstawił publicznie prawa pracowników. W dniu 11 maja 1894 r. Pracownicy Pullman Palace Car Company w Chicago rozpoczęli strajk, aby zaprotestować przeciwko obniżkom płac i zwolnieniu przedstawicieli związków zawodowych. Z kolei 26 czerwca Związek Kolei Amerykańskich, kierowany przez Eugene’a V. Debsa, wezwał do bojkotu wszystkich wagonów kolejowych Pullman, utrudniając ruch kolejowy w całym kraju. Aby przerwać strajk Pullmana, rząd federalny wysłał wojska do Chicago, wywołując falę zamieszek, które doprowadziły do ​​śmierci kilkunastu robotników. W następstwie tego ogromnego niepokoju i prób naprawy więzi z amerykańskimi robotnikami, 28 czerwca 1894 r. Kongres uchwalił ustawę, według której pierwszy poniedziałek września będzie dniem wolnym od pracy w dystrykcie  Kolumbii. Prezydent Grover Cleveland podpisał tą ustawę jako obowiazujące prawo, co było o tyle interesujące, iż Cleveland nie był zwolennikiem związków zawodowych. W rzeczywistości próbował naprawić niektóre szkody polityczne, które poniósł na początku tego roku, gdy wysłał wojska federalne, aby stłumiły strajk w Chicago.              

Dziś, ponad sto lat, później prawdziwy twórca Święta Pracy nadal nie został jeszcze zidentyfikowany, chociaż istnieją pewne spekulacje co do tego, kto wpadł na ten pomysł. Większość historyków przypisuje go Peterowi McGuire’owi, sekretarzowi generalnemu Bractwa Stolarskiego i Stolarskiego oraz współzałożycielowi Amerykańskiej Federacji Pracy. Inni uważają, że za jego poczatkami stoi Matthew Maguire, późniejszy sekretarz 344 Międzynarodowego Stowarzyszenia Maszynistów w Paterson, w stanie New Jersey. Pierwsza ustawa federalna gwarantująca ośmiogodzinny dzień pracy w prywatnych firmach została uchwalona w 1916 roku i nosiła nazwę Adamson Act.

Obchody Święta Pracy

Święto Pracy obchodzone jest bardzo hucznie i wesoło w całych Stanach Zjednoczonych. W miastach organizuje się pikniki, grille, pokazy sztucznych ogni i wiele publicznych imprez. Na przykład Nowy Jork oferuje Karnawał Święta Pracy, fajerwerki nad Coney Island, 12-godzinne imprezy taneczne i wiele innych atrakcji. W Waszyngtonie jednym z popularnych wydarzeń jest bezpłatny Koncert z okazji Dnia Pracy w US Capitol z udziałem National Symphony Orchestra.

Aby skorzystać z dużej liczby potencjalnych klientów, którzy mają czas na zakupy, Święto Pracy stało się w handlu ważnym weekendem dla rabatów i ulg oferowanych przez wielu sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w przypadku sprzedaży artykułów szkolnych. Niektórzy handlowcy twierdzą nawet, że jest to jeden z największych sezonów sprzedaży w roku, zaraz po tzw. „czarnym piątku” w sezonie świątecznym.

Weekend Święta Pracy symbolizuje również koniec lata i jest obchodzony, paradami ulicznymi i imprezami sportowymi. Według tradycji oznacza on także pożegnanie z ubraniami w białych kolorach.

W amerykańskim sporcie weekend Święta Pracy jest początkiem wielu sportów jesiennych. W ten weekend rozpoczyna się również sezon futbolowy.

Jeśli pracujecie cały czas i nigdy tak naprawdę nie bierzecie wakacji, rozpocznijcie nowy rytuał, który uhonoruje oryginalnego ducha Święta Pracy. Wezcie dzień wolny a przede wszystkim nie spedzajcie tego czasu w domu. Wyłączcie telefon, komputer i inne urządzenia elektroniczne łączące was z codziennością, wyjdźcie na zewnatrz, do parku, na plaze, nad jezioro, pojedzcie na jedna z – byc może – ostatnich juz wycieczek rowerowych. Spędzcie ten dzień w otoczeniu najbliższych, rozkoszując się pięknem przyrody, ktora juz niedługo zacznie się powoli szykowac do jesieni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.