Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Liberte, egalite, fraternite.

Today, July 14, we celebrate the national holiday of France (Fête nationale française), the 230th anniversary of the Bastille. This day commemorates the outbreak of the French Revolution of July 14, 1789.

What happened in Paris on July 14, 1789?

At that time, the absolute monarchy in France was overthrown. The then king of France, Louis XVI, and his wife Marie Antoinette were condemned to be cut by guillotines. On July 14, 1789, the Paris crowd moved to the royal prison located in the Bastille. At that time, this symbol of oppression imprisoned in its walls only a few prisoners – four counterfeiters, count accused of incest and two madmen. They were guarded by 135 soldiers, four key figures and the royal administrator of the Bastille, Marquis Bernard René de Launay. They had only fifteen obsolete departments, minimal stocks of gunpowder and food. There was no question of long-term resistance, moreover, soldiers – mostly old men and war criminals – did not care too much about it.

The Bastille was surrounded by the crowd, and the troops sent by the king immediately passed on to the side of the revolutionaries. De Launay proclaimed capitulation, before receiving the pledge that the soldiers from the fortress would be let loose. But as soon as the gates were opened, people roused by the ringleaders and rushed to the prison crew. Their heads were cut, which were carried on the peaks at the Palais Royal. The counterfeiters, the count and two madmen were released with triumph. The revolution was just beginning.

In France, on July 13-15, fireworks, parades and parades take place. However, the Bastille feast is celebrated in Paris itself. On July 14, military parades take place on the Champs Elysees with the participation of French and foreign officials. Citizens of the Republic celebrate the symbolic beginning of the French Revolution on July 14, which – according to textbook – very often closes in the slogan of “freedom, equality, brotherhood”. On the morning of July 14, the President of the Republic of France from the elevation specially set up for the occasion at Plac Zgody performs a ceremonial review of the army defiling the most beautiful avenue of the world – the Champs Elysees. The parade on July 14 is the climax of the ceremony. In addition to traditional troops, soldiers from the French overseas territories: Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, New Caledonia and Polynesia will also marvel along the Champs Elysées. Tradition requires that the celebration be completed by a parade of firefighters.

Then you can see the exhibition of military equipment and various concerts, many of which take place near the Invalides Palace. The day will end with a display of fireworks that will be fired near the Eiffel Tower on Trocadero Square. The best place to enjoy the show is the Field of Mars. Fireworks begin to light the Paris sky at around 22:45. The show lasts about 30 minutes.

On July 14, museums and exhibitions are closed. There will be only a few museums open, such as the Louvre, which is free of charge on that day. The ballet performance at the Paris Opera is also free. The number of seats for free ballet is limited (the show starts at 19:30).

Do not be ashamed to ask the soldier you met to take a photo with you

Happy July 14!

Dzisiaj, 14 lipca, obchodzimy święto narodowe Francji (fr. Fête nationale française), 230 rocznicę zdobycia Bastylii. Dzień ten upamiętnia wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej, który miał miejsce 14 lipca 1789r.

Co takiego wydarzyło się w Paryżu 14 lipca 1789 roku?

Została wówczas obalona monarchia absolutna we Francji. Na ścięcie przez gilotyne skazano ówczesnego króla Francji, Ludwika XVI, oraz jego małżonkę Marię Antoninę. 14 lipca 1789 roku tłum paryski ruszył na więzienie królewskie mieszczące się w Bastylii. W owym czasie, ten symbol ucisku więził w swych murach zaledwie kilku więźniów – czterech fałszerzy, hrabiego oskarżonego o kazirodztwo i dwóch szaleńców. Pilnowało ich 135 żołnierzy, 4 kluczników i królewski zarządca Bastylii, markiz Bernard René de Launay. Dysponowali zaledwie piętnastoma przestarzałymi działami, minimalnymi zapasami prochu i żywności. Nie było mowy o długotrwałym stawianiu oporu, zresztą żołnierze – w większości starcy i kaleki wojenne – zbytnio się do tego nie kwapili. 

Bastylię obległ tłum, a wojska przysłane przez króla, przeszły natychmiast na stronę rewolucjonistów. De Launay ogłosił kapitulację, wcześniej odbierając przyrzeczenie, że żołnierze z twierdzy zostaną puszczeni wolno. Ale kiedy tylko otworzono bramy, podburzeni przez prowodyrów ludzie rzucili się na załogę więzienia. Ścięto im głowy, które na pikach poniesiono pod Palais Royal. Z tryumfem uwolniono fałszerzy, hrabiego i dwóch wariatów. Rewolucja dopiero się zaczynała.

W calej Francji dniach 13-15 lipca odbywają się pokazy sztucznych ogni, defilady i parady. Najhuczniej jednak święto Bastylii obchodzone jest w samym Paryżu. 14 lipca na Polach Elizejskich odbywają się parady wojskowe z udziałem urzędników francuskich i zagranicznych gości. Obywatele Republiki świętują 14 lipca symboliczny początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która – według podręcznikowego przekazu – bardzo często zamyka się w haśle “wolność, równość, braterstwo”. Rankiem 14 lipca, prezydent Republiki Francuskiej z podwyższenia specjalnie ustawionego na tę okazję na Placu Zgody dokonuje uroczystego przeglądu wojska defilującego najpiękniejszą aleją świata – Polami Elizejskimi. Parada w dniu 14 lipca to punkt kulminacyjny uroczystości. Oprócz tradycyjnych wojsk, wzdłuż Pól Elizejskich przemaszerują także żołnierze z francuskich terytoriów zamorskich: Gwadelupy, Gujany, Martyniki, Reunionu, Majotty, Nowej Kaledonii i Polinezji. Tradycja wymaga, by obchody zakończyła parada strażaków.

Następnie można będzie obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego oraz odbędą się rozmaite koncerty, których dużo odbywa się w pobliżu Pałacu Inwalidów. Dzień zakończy się pokazem sztucznych ogni, które odpalane będą w pobliżu Wieży Eiffla na Placu Trocadero. Najlepszym miejscem na podziwianie pokazu jest Pole Marsowe. Fajerwerki zaczynają rozświetlać paryskie niebo około 22:45. Pokaz trwa około 30 minut.

W dniu 14 lipca muzea i wystawy są zamknięte. Otwartych bedzie tylko kilka muzeów, takich jak Luwr, do którego wejście jest w tym dniu bezpłatne. Bezpłatny jest też spektakl baletowy w Operze Paryskiej. Liczba miejsc na darmowy balet jest ograniczona (przedstawienie zaczyna się o 19:30).

Nie wstydźcie się poprosić napotkanego żołnierza o zrobienie sobie wspólnego zdjęcia.

Wesołego 14 lipca!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.