Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Martin Luther King Jr

Martin Luther King was born on January 15, 1929 in Atlanta, where racial discrimination was much more severe than in the northern part of the United States. The social situation of the United States from an early age shaped him as a future activist for civil rights. As a teenager, he traveled to the North of the United States, where he first encountered equality. This trip influenced his decision to become a pastor and fight against racial segregation.

In 1954, Martin Luther King became a pastor in the Baptist Church on Dexter Avenue in Montgomery, Alabama. In his sermons, he referred to the failures and successes of the civil rights movements operating in the southern United States at the time. In 1955 he defended his doctoral thesis at the University of Boston. In 1957, King contributed to the founding of the Southern Christian Leadership Conference (SCLC), which aimed to fight for equality through moral authority rather than violence. The organization has been criticized by some black US citizens for its rule of non-violence. King guided it until his death. In 1966, he made an unsuccessful attempt to liquidate the slums in Chicago. He was an opponent of the Vietnam War. He was also the author of several publications, including “Why We Can’t Wait” (1964).

In his most famous speech of August 28, 1963, at a rally in Washington, he said, among other things, these momentous words that are still quoted today: all men were created equal. I had a dream that one day in the red hills of Georgia, the sons of the former slaves and the sons of the former slave owners would be able to sit together at the brotherly table. I had a dream that one day my four children would live among a nation where people are judged not by the color of their skin, but by what they are.”

In 1964, King was awarded the Nobel Peace Prize. He died in Memphis on April 4, 1968, where he supported the action of equalizing the wages of white and black workers. He was shot by James E. Ray, an opponent of African American equality, later sentenced to 99 years in prison. While serving his sentence, Ray escaped from prison, but was caught after a few days. Until his death, he maintained that he did not kill King. He died in prison in 1998 after serving a 30-year sentence.

Martin Luter King urodził się 15 stycznia 1929 w Atlancie, gdzie dyskryminacja rasowa była znacznie dotkliwsza niż w północnej części Stanów Zjednoczonych. Sytuacja społeczna Stanów Zjednoczonych już od najmłodszych lat kształtowała go jako przyszłego działacza na rzecz praw obywatelskich. Jako nastolatek udał się w podróż na północ Stanów Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy zetknął się z równouprawnieniem. Podróż ta wpłynęła na jego decyzję o zostaniu pastorem i podjęciu walki z segregacją rasową.

W 1954 Martin Luter King został pastorem w zborze baptystycznym przy Dexter Avenue w Montgomery w Alabamie. W swoich kazaniach nawiązywał do porażek i sukcesów ruchów walczących o prawa obywatelskie, działających wówczas na południu Stanów Zjednoczonych. W 1955 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Bostońskim. W 1957 King przyczynił się do powstania organizacji Southern Christian Leadership Conference (SCLC), której celem była walka o równouprawnienie za pomocą autorytetów moralnych, a nie przemocy. Organizacja była krytykowana przez niektórych czarnoskórych obywateli USA za regułę walki bez przemocy. King kierował nią do samej śmierci. W 1966 podjął nieudaną próbę likwidacji slumsów w Chicago. Był przeciwnikiem wojny w Wietnamie. Był też autorem kilku publikacji między innymi „Why We Can’t Wait” [Dlaczego nie możemy czekać] (1964).

W swoim najsłynniejszym przemówieniu z dnia 28 sierpnia 1963 roku na wiecu w Waszyngtonie powiedział między innymi te doniosłe, cytowane do dziś słowa: „Miałem sen, że pewnego dnia ten naród powstanie aby żyć wedle prawdziwego znaczenia swego credo, które uważamy za prawdę oczywistą, ze wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Miałem sen, że pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie dawnych niewolników i synowie dawnych właścicieli niewolników będą mogli zasiąść razem przy braterskim stole. Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich dzieci będzie żyło wśród narodu, w którym ludzi nie osądza sie na podstawie koloru ich skóry, ale na podstawie tego, jacy są”

W 1964 r. King otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Zginął w Memphis 4 kwietnia 1968 roku, gdzie wspierał akcję wyrównania płac białych i czarnych pracowników. Został zastrzelony przez Jamesa E. Raya, przeciwnika równouprawnienia Afroamerykanów, skazanego później na 99 lat więzienia. W trakcie odbywania wyroku Ray zbiegł z więzienia, jednak został złapany po paru dniach. Do śmierci utrzymywał, że to nie on zabił Kinga. Zmarł w więzieniu w 1998 po odbyciu 30 lat kary.