Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Meet Szczepan Sadurski – fastest caricaturist in the world.

Caricatures and travel

Can drawing caricatures or talent and artistic creation be combined with travel? Stephen Sadurski’s example shows that it can.

Satirical drawing and caricature

He’s always drawn. In elementary school he made his debut in the Young World comic-book, then began his studies in high school, debuted in the famous Pins on his 18th birthday, 2 years later he won the most valuable award for drawing satirists in Poland – Golden Pin. Soon his satirical drawings were published the most popular press titles in the country (up to 100 drawings per month), and the press says that soon his drawings will start jumping out of the refrigerator. To this day, he has one of the most recognizable dashes and a signature known to almost everyone: SADURSKI.

When he achieved everything that a drawing satirist can achieve, instead of cutting off coupons from popularity, he fulfilled the dream of life: he used all of his savings an d began to issue a nationwide humorous newspaper Good Humor. Again, success. After a few numbers it reached 100 thousand outs, then 200 thousand. There were 4 other titles, including humoremisatra (777 publications were published over the next 21 years). Despite the enormity of everyday work, he tasted his travels at the time. First organized by travel agencies, then organized on their own, with the closest family.

Drawing and travel

He connected his life with drawing and cheering others. He created satirical portals, drew on television programs, even founded the Party of Good Humor, whose membership fee is 3 smiles per day. Soon it became an international organization (it also functions under the name Good Humor Party), because ID cards went to well-known caricatures from different countries. There were proposals for foreign exhibitions (Vilnius, Barcelona, South Africa), proposals to judge in world caricature competitions (Turkey, Sweden) and invitations to Polish festivals abroad (USA, Australia).

On the occasion of foreign trips he drew live caricatures, because in recent years he has been famous for this. He toured Poland many times along and across – more than half a thousand events, more than 50 thousand cartoons drawn. There were also invitations to events and trade fairs abroad (Germany, England, USA), where he drew caricatures. Poland’s busiest cartoonist after one of the events in New York in 2012 was hailed by the press as “one of the fastest caricaturists in the world”.

Happy Skyscraper

At some point he invented the Happy Skyscraper. Something that was supposed to be a single happening (a photo shoot of a toothpaste box in New York’s Manhattan) turned out to be the beginning of his next passion. On subsequent trips around the world, he began to take the model of the “smallest skyscraper in the world”” and photograph it in interesting places. Why snap up hundreds of selfish selfies and brag about others when you can pursue an artistic project? He passionately infected friends and strangers, as he began to get pictures from more places of the world. This was helped by a special model of the Happy Skyscraper placed on the Internet. So far, a small skyscraper from paper has been photographed in dozens of countries around the world on all continents, in more than 600 cities and still travels further.

All this makes his life very busy. When he does not draw (caricatures, drawings for the press, illustrations for books, drawings for advertisements), he travels (world and professionally in Poland) or describes these travels on his online portals. And he would love for the day to have more than just 24 hours.

See:
Sadurski.com
SuperPolonia.info
Karykatury.com

Karykatury i podróże

Czy rysowanie karykatur czyli talent i twórczość plastyczną można połączyć z podróżami? Przykład Szczepana Sadurskiego pokazuje, że można.

Rysunek satyryczny i karykatura

Rysował od zawsze. W podstawówce zadebiutował w Świecie Młodych komiksem, potem zaczął naukę w liceum plastycznym, zadebiutował w słynnych Szpilkach w dniu 18-ych urodzin, 2 lata później Złota Szpilka – zdobył najcenniejszą nagrodę dla rysujących satyryków w Polsce. Wkrótce jego rysunki satyryczne publikowały najpopularniejsze tytuły prasowe w kraju (nawet 100 rysunków miesięcznie), a w prasie pisano, że niedługo jego rysunki zaczną każdemu wyskakiwać z lodówki. Do dziś ma jedną z najbardziej rozpoznawalnych kresek i znany niemal każdemu podpis: SADURSKI.

Gdy osiągnął wszystko, co rysujący satyryk może osiągnąć, zamiast odcinać kupony od popularności, spełnił marzenie życia: za wszystkie oszczędności zaczął wydawać ogólnopolską gazetkę humorystyczną Dobry Humor. Znów sukces. Po kilku numerach osiągnęła 100 tysięcy nakładu, potem 200. Doszły do tego 4 inne tytuły, również z humoremisatyrą (przez kolejnych 21 lat ukazało się 777 publikacji). Mimo ogromu codziennej pracy, zasmakował wtedy w podróżach. Najpierw organizowanych przez biura podróży, potem organizowanych na własną rękę, z najbliższą rodziną.

Rysowanie i podróże

Swoje życie związał z rysowaniem i rozweselaniem innych. Stworzył portale satyryczne, rysował w programach telewizyjnych, nawet założył Partię Dobrego Humoru, której składka członkowska wynosi 3 uśmiechy dziennie. Wkrótce stała się organizacją międzynarodową (funkcjonuje też pod nazwą Good Humor Party), bo legitymacje trafiały do znanych karykaturzystów z różnych krajów. Pojawiły się propozycje wystaw zagranicznych (Wilno, Barcelona, Republika Południowej Afryki), propozycje jurorowania w światowych konkursach karykatury (Turcja, Szwecja) oraz zaproszenia na festiwale polonijne (USA, Australia).

Przy okazji zagranicznych wyjazdów rysował karykatury na żywo, bo w ostatnich latach z tego słynie. Polskę objechał wiele razy wzdłuż i wszerz – ponad pół tysiąca imprez, ponad 50 tysięcy narysowanych karykatur. Pojawiły się też zaproszenia na eventy i imprezy targowe zagranicą (Niemcy, Anglia, USA), na których rysował karykatury. Najbardziej zapracowany karykaturzysta Polski po jednej z imprez w NowymJorku w 2012 r. został przez prasę okrzyknięty “jednym z najszybszych karykaturzystów świata”.

Wesoły Wieżowiec

W którymś momencie wymyślił Wesołego Wieżowca (Happy Skyscraper). Coś, co miało być pojedynczym happeningiem (sesja zdjęć pudełka po paście do zębów, na nowojorskim Manhattanie) okazało się początkiem jego kolejnej pasji. W kolejne podróże po świecie zaczął zabierać model “najmniejszego wieżowca świata” i fotografować go w ciekawych miejscach. Po co pstrykać sobie setki egoistycznych selfie i chwalić się przed innymi, skoro można realizować artystyczny projekt? Pasją zaraził znajomych i nieznajomych, gdyż zaczął dostawać zdjęcia z kolejnych miejsc świata. Pomógł w tym specjalny model Wesołego Wieżowca umieszczony w Internecie. Dotychczas małego wieżowca z papieru sfotografowano w kilkudziesięciu krajach świata na wszystkich kontynentach, w ponad 600 miastach i wciąż podróżuje dalej.

Wszystko to powoduje, że wciąż jest zajęty. Jak nie rysuje (karykatury, rysunki dla prasy, ilustracje do książek, rysunki do reklam), to podróżuje (świat i zawodowo Polska) albo opisuje te podróże w swoich internetowych portalach. I bardzo chciałby, aby doba miała więcej niż tylko 24. godziny.

Zobacz:
Sadurski.com
SuperPolonia.info
Karykatury.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.