Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

September 1, 2019 – 80th anniversary of the Second World War

On Sunday, September 1, in Warsaw Poland, there will be a celebration, related to the 80th anniversary, of the outbreak of World War II, hosted by Polish President Andrzej Duda.

Some 250 guests, from all over the world, will be coming to Warsaw; presidents, prime ministers, presidents of parliaments and ministers. Ceremonies are held, to commemorate the tragic fate of the victims of German-Soviet aggression and to reflect on its far-reaching effects.

The Second World War was a conflict that affected virtually every part of the world in 1939-1945. The main parties in the conflict were, the Axis powers; Germany, Italy and Japan, and allies, France, Great Britain, United States, Soviet Union and, to a lesser extent, China. However, for us Poles, World War II began on August 23, 1939 with the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact.

Molotov-Ribbentrop Pact

On August 23, 1939, a non-aggression pact was signed between the Soviet Union and the Third Reich, concluded by foreign ministers Vyacheslav Molotov and Joachim von Ribbentrop. The agreement, between the powers, also defined the sphere of influence in Central and Eastern Europe and Southeastern Europe, assuming the territorial division of Poland by both powers. The signing of this pact, which was followed by the first attack on Poland on September 1, 1939, was the foundation for the outbreak of World War II. In many respects, the war was a continuation of disputes, unresolved by World War I. It led to the extension of the Soviet Union’s power, to the nations of Eastern Europe and enabled the communist movement, to gain power in China. At the beginning of 1939, the German dictator, Adolf Hitler, decided to invade and occupy Poland. For its part, Poland had guarantees of French and British military support, in the event of a German attack. Despite this, Hitler intended to attack Poland, but first he had to neutralize the possibility that the Soviet Union would resist the invasion of its western neighbor. Secret negotiations led to the signing of a German-Soviet non-aggression pact, in Moscow, on August 23-24, 1939. In the secret protocol of this pact, Germany and the Soviets agreed that Poland should be divided between them, with the western third of the country being part of Germany and the eastern two-thirds being taken over by the USSR. After reaching this cynical agreement, Hitler thought that Germany could attack Poland without the danger of Soviet or British intervention, and gave the order to start the invasion, on August 26.

The signing of the formal treaty, on mutual assistance, between Great Britain and Poland, on August 25 (to replace the previous but temporary agreement) resulted in postponing the start of hostilities for several days. 

Hitler was still determined to ignore the diplomatic efforts of Western powers to stop him. Finally at 12:40, 31 August 1939, Hitler ordered warfare against Poland, which was to start at 16:45 the next morning. The invasion began as ordered. In response, Great Britain and France declared war on Germany. September 3, at 11:00 and 17:00, respectively. World War II began.

The Second World War was the most deadly conflict, in human history, with 70 to 80 million deaths, most of whom are civilians in Poland, the Soviet Union and China. These included massacres, the Holocaust genocide, strategic bombing, starvation and disease deaths, and the only use of nuclear weapons to date during warfare. The events of September 1939, are significant dates in the history of the Polish nation, which once again, had to enter the path of the fight, against the occupiers.

The nation did not give in to the aggression, strength, brutality and dehumanization, of values, by the invaders. World War II is an armed conflict and a story that can never happen again.

If you want to trace its course, and share these historic events with others, I recommend using the link https://akademiadzieci.files.wordpress.com/2010/09/gruzewski_prezentacja_iiws.pdf

On September First, stand for a moment in thought and silence, to commemorate those who died, for our freedom.

W dniu 1 września, w niedzielę, w Warszawie odbędą się uroczystości związane z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które mają na celu upamiętnienieć tragicznego losu ofiar niemiecko-sowieckiej agresji oraz skłonić do refleksji na temat jej dalekosiężnych skutków. Ich gospodarzem będzie prezydent Polski Andrzej Duda, Do Warszawy przyjedzie ok. 250 gości z całego świata – prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie.

Druga Wojna Światowa to konflikt, który dotyczył praktycznie każdej części świata w latach 1939 – 1945. Głównymi stronami konfliktu były mocarstwa Osi – Niemcy, Włochy i Japonia – oraz sojusznicy – Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki oraz, w mniejszym stopniu, Chiny. Jednak dla nas, Polaków, II wojna światowa rozpoczęła się już 23 sierpnia, 1939 r. od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.

Pakt Ribbentrop-Mołotow

23 sierpnia 1939 r. podpisany został pakt o nieagresji między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą, zawarty przez ministrów spraw zagranicznych, Wiaczesława Mołotowa i Joachima von Ribbentropa. Porozumienie między mocarstwami określało również sferę wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zakładając podział terytorialny Polski przez oba mocarstwa. Podpisanie tego paktu po którym 1 września 1939 r. nastąpił pierwszy atak na Polskę, było fundamentem dla wybuchu II wojny światowej.

Wojna była pod wieloma względami kontynuacją sporów nierozstrzygniętych przez I wojnę światową. Doprowadziła ona do rozszerzenia władzy Związku Radzieckiego na narody Europy Wschodniej i umożliwiła ruchowi komunistycznemu osiągnięcie władzy w Chinach. Na początku 1939 r. niemiecki dyktator Adolf Hitler postanowił najechać i zająć Polskę. Ze swojej strony Polska miała gwarancje francuskiego i brytyjskiego wsparcia wojskowego na wypadek ataku Niemiec. Pomimo to Hitler i tak zamierzał zaatakować Polskę, ale najpierw musiał zneutralizować możliwość, że Związek Radziecki oprze się inwazji na jego zachodniego sąsiada. Tajne negocjacje doprowadziły w dniach 23 – 24 sierpnia 1939 roku do podpisania w Moskwie niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji. W tajnym protokole tego paktu Niemcy i Sowieci zgodzili się, że Polska powinna zostać podzielona między nich, przy czym zachodnia trzecia część kraju będzie częścią Niemiec, a wschodnie dwie trzecie zostanie przejęte przez ZSRR. Po osiągnięciu tego cynicznego porozumienia, Hitler pomyślał, że Niemcy mogą zaatakować Polskę bez niebezpieczeństwa interwencji sowieckiej lub brytyjskiej, i wydał rozkaz rozpoczęcia inwazji 26 sierpnia. Jednak podpisanie 25 sierpnia formalnego traktatu o wzajemnej pomocy między Wielką Brytanią a Polską (w celu zastąpienia poprzedniej choć tymczasowej umowy) spowodowało, że odłożył rozpoczęcie działań wojennych na kilka dni. Nadal jednak był zdecydowany zignorować dyplomatyczne wysiłki mocarstw zachodnich, by go powstrzymać. Wreszcie o godzinie 12:40, 31 sierpnia 1939 r. Hitler zarządził działania wojenne przeciwko Polsce, które miały się rozpocząć o godz. 16:45 następnego ranka. Inwazja rozpoczęła się zgodnie z rozkazem. W odpowiedzi, Wielka Brytania i Francja wypowiedziała wojnę Niemcom. 3 września, odpowiednio o 11:00 i 17:00. rozpoczęła się II wojna światowa.

Druga Wojna Światowa była najbardziej śmiercionośnym konfliktem w historii ludzkości, od 70 do 80 milionów ofiar śmiertelnych, z których większość to cywile w Polsce, Związku Radzieckim i Chinach. Obejmowały one masakry, ludobójstwo Holokaustu, strategiczne bombardowania, śmierć z głodu i chorób oraz jedyne do tej pory użycie broni nuklearnej podczas działań wojennych. Wydarzenia z września 1939 r. to znamienna data w historii narodu polskiego, który kolejny raz musiał wejść na drogę walki z okupantami. Naród nie poddał się wobec agresji, siły, brutalności i dehumanizacji wartości przez najeźdźców. II Wojna Światowa to konflikt zbrojny i historia która nie może nigdy się powtórzyć.

Jezeli chcecie choć w najwiekszym skrócie prześledzić jej przebieg lub zapoznać z nim swoje dzieci polecam skorzystać z linku https://akademiadzieci.files.wordpress.com/2010/09/gruzewski_prezentacja_iiws.pdf a potem 1 września stanąć przez chwilę w w zadumie i ciszy aby uczcić pamięć tych co polegli za naszą wolność.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.