Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

The entire world is fighting against smoking

The World Health Organization (WHO), assesses the number of heavy smokers, in the world, for about 1,100.000.000 people, of which, about 300 million, are in highly developed countries (200 million men and around 100 million women) and about 800 million, in developing countries, which is about three times more.

Over 30% of mankind (48% of men and 12% of women) are compulsively smoking, worldwide. Every day, 3000 children in the US, around 10.000, in central and Eastern Europe, and globally over 60.000 children and adolescents, start smoking. Children in the Western world are the healthiest group of population, but they are, at the same time, the most vulnerable, to civilizational threats.

Smoking leads to premature death worldwide, it is estimated at around 10,000 people every day. If this process continues, then in the 2020s and 2030s, about 10 million people, will die prematurely, annually, due to smoking. One out of two young smokers, which is why the fight against smoking is the most possible strategy, for its prevention. On the basis of current research, on this phenomenon, more than 500 million people, living today, are expected to fall victim of tobacco, which is rapidly causing more deaths and cases of invalidity, than any other disease.

At present, outlets for tobacco companies are moving from North America and Western Europe, where the awareness of the risks posed by cigarette smoking is much higher, towards regions such as Eastern Europe, or Asia, where there is a greater demand for Western tobacco products, less medical awareness, as well as a lack of strong rules to protect society from the threat of disease and death, which entails smoking cigarettes and use of tobacco products. In some Asian countries, such as China, Cambodia, Vietnam, North Korea, more than 60% of men are addicted to tobacco, and women are also given a noticeable increase in addiction.

Smoking addiction has a very negative effect on the household budget of people. For example in China, which are the world’s largest consumer of tobacco products, poor people spend about 60% of their income, often at the expense of food or education. Unfortunately, in many Asian countries, the revenue of the country from the sale of tobacco products ranges from 30% to 50%, and it is certainly not in their interest to engage in the fight against smoking addiction. In the USA and in Western Europe, the tobacco industry has begun to lose popularity and support for social security, as a result of a very large number, of scientific studies, on the effects of smoking, over the last decade and the sound of the results of these studies in mass media.

There was also a legal path, against the big tobacco companies. One of the last successes in this area, was the exalting of compensation, in the amount of over 246 million dollars, from the tobacco industry, in the so-called “Tobacco settlement” which will be paid out, over the next 25 years. The victory was also done by a legal process, led by the Illinois State Attorney Jim Ryan, who, together with his team of lawyers, received compensation of 9.1 billion dollars, from the tobacco industry, for the treatment of damage caused by the use of tobacco. Illinois state authorities, together with health groups, have developed strategic plans which include, inter alia, the functioning and sponsorship of the following plans: • Public education – promoting a healthy lifestyle.

  • Environmental programs: schools, workplaces, clinics, environmental centers.
  • Withdrawal Programs.
  • Such plans should include risk-sensitive social groups and be tailored to those social, ethnic and age categories.

At the moment, the Governments of individual States in the US will have millions of dollars from “Tobacco settlement”, for their health, preventive and legislative activities. So far; the tobacco industry funds for advertising campaigns have exceeded many times the funds of health activists, which caused the number of people addicted to tobacco, under the influence of specialized advertising to increase.

The tobacco industry has transferred, the costs of tobacco compensation, to smokers, by introducing 50-cent increase in 1998. Some states authorities, such as California, have raised state taxes additional 50 cents, so it is a big hit on the smokers’ budget.

In Western Europe, tobacco consumption accounted for 626.4 billion cigarettes. Since 1996 usage has been decreasing considerably. Thorough research, cooperation of mass media, health-based legal activities, as well as non-smoking fashion, all have contributed to this. Also in Western Europe, the possibility and availability of services, for people, wishing to get rid of smoking addiction, is increasing. The exposure to tobacco related taxes, in countries, such as Norway, is high enough to cover the costs of medical services, related to the treatment of diseases, caused by smoking.

The European Parliament passed a law which entered into force on 13 May 1998, the rules and recommendations, of which relate, to advertising and sponsorship of tobacco products. This legal regulation, entered into force, until October of 2006. It also announced, a significant increase, in taxes, for the tobacco industry, recognizing that this is the only way, in which the number of young people aged 14 – 16 years is growing, who smoke cigarettes.. The new Italian Anti-Tobacco Act, provides for a penalty, of 250 euros, for those who smoke, in a public place and twice as high, for those who smoke, in the presence, of pregnant women and children. Restaurants and other private public utilities, wishing to take smokers, must have specially dedicated room, for them. Violation, of this regulation will be punished with a fine of 2,000 euros.  

Some 58 million Italians cigarettes burn 19 million and 9 million are smokers. At present, the tobacco industry, is increasingly open to negotiations, not only in the US, but also globally, with increasing pressures on the part of medical, mass-media, legal environments, societies around the world, as Also on the part of their biggest smokers, because they feel repeatedly deceiving and used to bear the health and financial consequences, while unsuccessfully trying to break into addiction. Any, assistance from the scarcity of European countries, or municipal authorities, such as in the USA, where in New York or Chicago, is also a prohibition on smoking, in public places, is all the same.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia liczbę nałogowych palaczy na świecie na około 1.100.000.000 osób, z czego około 300 milionów znajduje się w krajach wysoko rozwiniętych(200 mln. mężczyzn i około 100 mln kobiet) a w krajach rozwijajacych się jest ich nawet trzykrotnie więcej – około 800 mln.

Na całym świecie nałogowo pali tytoń  ponad 30% ludzkosci ( 48% mężczyzn i 12% kobiet). Każdego dnia palenie tytoniu rozpoczyna 3000 dzieci w USA, około 10.000 w Europie Środkowej i wschodniej, a w skali światowej ponad 60.000 dzieci i młodzieży. Dzieci są w zachodnim świecie najzdrowszą grupą populacji, ale są one jednocześnie najbardziej narażone na zagrożenia cywilizacyjne.

Palenie tytoniu doprowadza do przedwczesnej śmierci na całym świecie około 10.000 osób każdego dnia . Jeżeli ten proces będzie kontynuowany, to w latach 20 i 30 naszego wieku umierać będzie przedwcześnie około 10 milionow ludzi rocznie na skutek palenia. Palenie papierósow doprowadzi do przedwczesnej śmierci jednego z dwu młodych palaczy, dlatego też walka z paleniem jest najwiekszą mozliwą strategią jej zapobiegania. Na podstawie obecnych badań nad tym zjawiskiem przewiduje się, że ponad 500 milionów żyjących obecnie ludzi padnie ofiarą tytoniu, który staje się w szybkim tempie przyczyną większej liczby zgonów i przypadków inwalidztwa niż jakakolwiek choroba.

W chwili obecnej rynki zbytu dla koncernów tytoniowych wyrażnie przesuwają się z rejonu Ameryki Północnej i Zachodniej Europy – gdzie świadomość zagrożeń jakie niesie za sobą palenie papierosów jest znacznie wyższa – w kierunku takich regionów jak Europa Wschodnia czy Azja, gdzie istnieje wiekszy popyt na zachodnie produkty tytoniowe, mniejsze uświadomienie medyczne, jak również brak mocnych przepisów chroniących społeczeństwa przed zagrożeniem chorobami i śmiercią jakie niesie za sobą palenie papierosów i używanie produktów tytoniowych.     

W niektórych krajach azjatyckich, takich jak Chiny, Kambodża, Wietnam, Północna Korea ponad 60% meżczyzn jest uzależnionych od tytoniu, a także u kobiet daje się zauważyć wzrost uzależnienia. Nałóg palenia wywiera bardzo negatywny skutek na budżet domowy osób, na przyklad w Chinach, które są najwiekszym światowym konsumentem produktow tytoniowych, biedni ludzie wydają na tytoń około 60% swoich dochodow, często kosztem jedzenia czy edukacji. Niestety w wielu krajach azjatyckich dochód państwa ze sprzedaży produktów tytoniowych wynosi od 30% do 50% i w interesie ich rzadow napewno nie leży walka z nałogiem palenia.

W USA i w krajach zachodniej Europy przemysł tytoniowy zaczął tracić popularność i poparcie spoleczeństwa na skutek przeprowadzenia bardzo wielu badań naukowych nad skutkami palenia w ciagu ostatniego dziesięciolecia oraz nagłośnienia wyników tych badań w środkach masowego przekazu.

Wystąpiono też na drogę prawną przeciwko wielkim koncernom tytoniowym, i jednym z ostatnich sukcesów w tej dziedzinie było wywalczenie odszkodowania w wysokosci ponad 246 milionow dolarów od przemysłu tytoniowego, tzw. „tobaco settlement” które będzie wypłacane przez najbliższe 25 lat. Zwyciestwem zakonczył się też proces prawny prowadzony przez prokuratora stanowego Illinois Jima Ryan’a, który wraz ze swoim zespołem adwokackim uzyskał odszkodowanie w wysokosci 9,1 mld dolarow od przemysłu tytoniowego na leczenie szkód spowodowanych użyciem tytoniu. Władze stanowe Illinois wraz z grupami prozdrowotnymi wypracowały strategiczne plany które miedzy innymi uwzględniają funkcjonowanie i sponsorowanie nastepujących planów:

  • edukacja publiczna – promocja zdrowego trybu życia.
  • programy środowiskowe: w szkołach, miejscach pracy, w klinikach, centrach środowiskowych.
  • Programy odwykowe
  • Plany takie powinny uwzględniać grupy społeczne o podwyższonym ryzyku i być dostosowane do tych grup społecznych, etnicznych i kategorii wiekowych.

W chwili obecnej rządy poszczególnych stanów w USA bedą dysponować kwotami milionów dolarów z „tobaco settlement” na działalność zdrowotną, prewencyjną i legislacyjną, gdyż do tej pory fundusze przemysłu tytoniowego przeznaczone na kampanie reklamowe przekraczały wiele razy fundusze działaczy służb zdrowia, co powodowało, że ilość osób uzależniających się od tytoniu pod wpływem wyspecjalizowanej reklamy wciaż wzrastała.

Przemysł tytoniowy przeniósł koszty odszkodowania tytoniowego na palaczy wprowadzając 50 centow podwyżki w 1998 roku, niektóre władze stanowe, tak jak Kalifornia, podniosły podatki stanowe o 50 centow, jest to wiec duże obciażenie budżetu palaczy. W Europie Zachodniej ilość zużycia tytoniu wynosiła według badań statystycznych 626,4 miliarda sztuk papierosów w 1996 roku i  zdecydowanie maleje w ostatnich dziesiecioleciach. Przyczyniły się do tego gruntowne badania naukowe, współpraca środków masowego przekazu,   prozdrowotna działalność prawna, a także moda na niepalenie.

W Europie Zachodniej wzrasta możliwość i dostepność usług dla osób pragnących pozbyć się nałogu palenia. Również wyśokość podatków zwiaząnych z przemysłem tytoniowym w takich krajach jak na przykład Norwegia jest na tyle wysoka, że pozwala pokryć  koszty usług medycznych związanych z leczeniem chorób spowodowanych paleniem tytoniu.

Parlament Europejski uchwalił specjalną ustawę która weszła w życie 13 maja 1998 roku, której przepisy i zalecenia odnoszą się do reklamy i sponsorowania produktów tytoniowych. Te regulacje prawne weszły w życie  do 1 pazdziernika 2006 roku. Zapowiedziano też znaczne podniesienie podatkow dla przemysłu tytoniowego, uznając , że jest to jedyna droga w sytuacji gdy rośnie liczba młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat którzy palą papierosy. Nowa włoska ustawa antytytoniowa przewiduje karę w wysokości 250 euro dla osób, które palą w miejscu publicznym, oraz dwa razy wieksza dla tych którzy palą w obecności kobiet w ciąży i dzieci. Restauracje i inne prywatne placówki użytecznosci publicznej, które chcą przyjmować osoby palące muszą mieć specjalnie wydzieloną dla nich salę. W przeciwnym razie bedą karane grzywną w wysokosci 2000 euro.     

Na 58 milionow Włochów papierosy pali 19 milionow a 9 milionow to byli palacze. W chwili obecnej przemysł tytoniowy jest otwarty coraz bardziej na negocjacje nie tylko w USA, ale także w skali całego świata, odczuwając coraz wiekszą presję ze strony srodowisk medycznych, mass-mediow, środowisk prawniczych, społeczeństw całego świata, jak również ze strony swoich najwiekszych odbiorców  – palaczy, gdyż  czują się oni wielokrotnie oszukani i wykorzystani ponosząc konsekwencje zdrowotne i finansowe, jednocześnie bezskutecznie próbując zerwać z nałogiem. Dlatego wszelka pomoc ze strony rzadów państw europejskich, czy  władz miejskich  jak na przykład  w USA, gdzie w Nowym Yorku czy Chicago wprowadzono rownież zakaz palenia w miejscach publicznych jest ze wszech miar porządana.  

A visitor to Disneyland relaxes in the smoking area near Big Thunder Mountain Railroad at Disneyland in Anaheim, CA, on Monday, March 25, 2019. Disney will be eliminating all smoking areas from Disneyland, Disney California Adventure and Downtown Disney.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.