Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

United States – Alabama. Part 1 – history and facts

The state of Alabama is located in the southeastern part of the United States, on the Gulf of Mexico. It is bordered by Florida to the south, Mississippi to the west, Georgia to the east and Tennessee to the north. To the south, there are approximately 80 miles of the Gulf Coast.

Alabama is not among the largest or most populous states in the United States, but it is also in vain to find it at the bottom of the list, as it ranks 30th in area and 23rd in terms of population. The Alabama area is mostly lowland, and from the north-east it borders with the mountain range called Apalachees, but you cannot forget about the aforementioned coast which is located on the side of the Gulf of Mexico, which attracts many tourists.

On December 14, 1819, Congress passed a resolution making Alabama the 22nd state in the Union, a little over a year after Illinois became a state and a few months before Maine joined the Union.

However, the area that would become Alabama had a long, rich history before it became part of the United States of America. According to the Encyclopedia of Alabama (EOA), the Paleoindians are considered the first group of people to inhabit different parts of America, including Alabama, toward the end of the Ice Age. Over time, the Mississippian culture of Native Americans began to occupy what is now Alabama and other parts of the Southeast. One remaining piece from that period is the Moundville Archaeological Site in Hale County, which includes mounds built by the tribes of the day.

The name of the state of Alabama comes from the names of the indigenous people who lived here before the arrival of Europeans to the continent. Depending on the sources, different spellings of the tribe’s name could be found, and the indigenous peoples called themselves Albaamo. The name Alibamo, Alibam, or Limam was first used by Hernando de Soto in 1540, when describing accounts of his three overseas journeys.

Later, in 1702, the area was already called Alibamon in French, while other sources say that at the turn of the century, these areas were also called Alabamo, Albama, Alebamon, Alibama, Alibama, Alabam or Allibamou. In 1842, the name Alabama was popularized. Before the arrival of Europeans, Alabama was inhabited not only by the Albaamo tribes, but also by Cherokee, Chikasavas, Choktavas, as well as Krik and Koasati.

In fact, it is believed that Alabama was a Choctaw word loosely meaning “thicket clearers,” according to Choctaw scholar Allen Wright, taken from the word “Alba” meaning “thick or mass vegetation” and “amo” meaning “to clear, to collect, to gather up.”

The 16th century is considered by historians to be the first time Europeans, mostly the Spanish, arrived in Alabama. In 1540, explorer Hernando de Soto arrived in Mabila, a fortress town of Chief Tuskaloosa located southwest of Selma. It was here where the Battle of Mabila took place on October 18, 1540, between the de Soto expedition and the town tribe, resulting in the deaths of many on both sides.

Although these areas were already known to Europeans from the travels of Hernando de Soto, the first settlement was founded by the French in 1702 and named it Fort Louis de la Louisiane, where the city of Mobile is located today. Until 1763, these lands belonged to France, by 1780, the Spanish captured Mobile during the Revolutionary War, then until 1783, under the Treaty of Paris, they were incorporated into British West Florida. In the years from 1783 to 1810, the territory of Alabama belonged to Spain, to finally be annexed to the independent Republic of West Florida.

The United States annexed these territories and joined them temporarily to the Orléans Territory, to then join the Mississippi Territory. Despite the annexation, Spain retained real power in the region, staying in the city of Mobile. The city, however, after the occupation by the US Army General, the military governor of Florida, Andrew Jackson, surrendered to the US, effectively ending Spanish power in this region, while giving the United States direct access to the Gulf of Mexico.

On December 14, 1819, Alabama was admitted to the Union as the twenty-second statewith Huntsville serving as its first capitol. It was then that growers, farmers and new settlers appeared who took advantage of the fertile soils of the state, and settlers from the south brought with them numerous slaves who were working on cotton plantations at the time. However, Alabama also attracted middle-class and poor people. In 1861, Alabama declared secession, joining the Confederate forces. After the Civil War, slaves were released under the Thirteenth Amendment of 1865, while Alabama returned to the Union in 1868.

After the Civil War, many planters resisted the abolition of slavery, many groups of the Ku Klux Klan organized here, and after its abolition, paramilitary groups such as the White League and the Red Shirts appeared, which, using more radical methods, often on the border of the law or outside of it, tried to fight with the rights of people liberated under the Thirteenth Amendment.

It was then that “Jim Crow laws,” or Jim Crow’s Laws, were introduced at the local and state level, restricting the rights of ex-slaves, leading to the deepening of racial segregation and separation between white and black populations. African Americans did not regain their citizenship and electoral rights until 1965.

Stan Alabama, znajduje się w południowo wschodniej części Stanów Zjednoczonych, nad Zatoką Meksykańską. Graniczy on z Florydą od południa, z Missisipi za zachodzie, oraz na wschodzie ze stanem Georgia i na północy z Tennessee. Od południa rozciąga się około 80 mil wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.

Alabama nie znajduje się w czołówce największych, czy też najbardziej zaludnionych stanów w Stanach Zjednoczonych, ale próżno też jej szukać na samym końcu listy, ponieważ zajmuje 30 miejsce jeśli chodzi o powierzchnię i 23 miejsce jeśli rozpatrujemy liczbę ludności.Obszar Alabamy ma ukształtowanie głównie nizinne, zaś od północnego wschodu graniczny z pasmem górskim o nazwie Apallachy, jednak nie można zapominać o wspomnianym wybrzeżu jakie znajduje się od strony Zatoki Meksykańskiej, która przyciąga wielu turystów.

14 grudnia 1819 Kongres przyjął rezolucję ustanawiającą Alabama 22. stan w Unii, nieco ponad rok po tym, jak Illinois stało się stanem i kilka miesięcy przed przystąpieniem Maine do Unii.

Jednak obszar, który miał stać się Alabamą, miał długą i bogatą historię, zanim stał się częścią Stanów Zjednoczonych Ameryki. Według Encyclopedia of Alabama (EOA) Paleoindianie są uważani za pierwszą grupę ludzi, która zamieszkiwała różne części Ameryki, w tym Alabama, pod koniec epoki lodowcowej. Z biegiem czasu kultura rdzennych Amerykanów z Missisipi zaczęła zajmować tereny dzisiejszej Alabamy i innych części Południowego Wschodu. Jednym z pozostałych fragmentów z tego okresu jest stanowisko archeologiczne Moundville w hrabstwie Hale, które obejmuje kopce zbudowane przez plemiona tamtych czasów.

Nazwa stanu Alabama pochodzi od określeń ludności tubylczej, która zamieszkiwała tutejsze tereny przed przybyciem na kontynent Europejczyków. W zależności od źródeł, można znaleźć różną pisownię nazwy plemienia, a rdzenni mieszkańcy sami siebie nazywali Albaamo. Nazwę Alibamo, Alibamu lub Limamu po raz pierwszy użył Hernando de Soto w 1540 roku, kiedy opisywał relacje ze swoich trzech wypraw za ocean.

Później, bo w 1702 roku, okolica była już nazywana po francusku Alibamon, natomiast inne źródła podają że na przełomie wieków nazywano te tereny także Alabamo, Albama, Alebamon, Alibama, Alibama, Alabamu czy też Allibamou. W 1842 roku spopularyzowała się nazwa Alabama. Przed przybyciem Europejczyków tereny Alabamy zamieszkiwały nie tylko plemiona Albaamo, ale również Czirokezi, Czikasawowie, Czoktawowie, oraz Krikowie i Koasati.

W rzeczywistości uważa się, że Alabama to słowo Choctaw, które luźno oznacza „oczyszczacze zarośli”, według naukowca Choctaw, Allena Wrighta, zaczerpnięte od słowa „Alba” oznaczającego „gęstą lub masową roślinność” i „amo” oznaczającego „oczyścić, do zbierać, zbierać”.

Wiek XVI jest uważany przez historyków za pierwszy raz, kiedy Europejczycy, głównie Hiszpanie, przybyli do Alabamy. W 1540 roku odkrywca Hernando de Soto przybył do Mabila, fortecy wodza Tuskaloosa położonej na południowy zachód od Selmy. To tutaj rozegrała się bitwa pod Mabilą 18 października 1540 r. pomiędzy ekspedycją de Soto a plemieniem miejskim, w wyniku której zginęło wiele osób po obu stronach.

Chociaż tereny te były już znane Europejczykom z podróży Hernando de Soto, pierwsza osada została założona przez Francuzów w 1702 roku i nazwana Fort Louis de la Louisiane, gdzie dziś znajduje się miasto Mobile. Do 1763 ziemie te należały do ​​Francji, do 1780 Hiszpanie zdobyli Mobile podczas wojny o niepodległość, następnie do 1783 na mocy traktatu paryskiego zostały włączone do brytyjskiej zachodniej Florydy. W latach 1783-1810 terytorium Alabamy należało do Hiszpanii, by ostatecznie zostać przyłączone do niepodległej Republiki Zachodniej Florydy.

Stany Zjednoczone zaanektowały te terytoria i przyłączyły je tymczasowo do Terytorium Orleanu, a następnie do Terytorium Missisipi. Pomimo aneksji Hiszpania zachowała realną władzę w regionie, pozostając w mieście Mobile. Miasto jednak po zajęciu przez generała armii amerykańskiej wojskowy gubernator Florydy Andrew Jackson poddał się Stanom Zjednoczonym, skutecznie kończąc potęgę Hiszpanii w tym regionie, jednocześnie dając Stanom Zjednoczonym bezpośredni dostęp do Zatoki Meksykańskiej.

14 grudnia 1819 r. Alabama została przyjęta do Unii jako dwudziesty drugi stan, a Huntsville pełniło funkcję pierwszej stolicy. Pojawili się wówczas plantatorzy, rolnicy i nowi osadnicy korzystający z żyznych gleb państwa, a osadnicy z południa przywieźli ze sobą licznych niewolników, którzy pracowali w tym czasie na plantacjach bawełny. Jednak Alabama przyciągała również ludzi z klasy średniej i biednych. W 1861 roku Alabama ogłosiła secesję, dołączając do sił Konfederacji. Po wojnie domowej niewolnicy zostali zwolnieni na mocy trzynastej poprawki z 1865 r., Podczas gdy Alabama wróciła do Unii w 1868 r.

Po wojnie secesyjnej wielu plantatorów opierało się zniesieniu niewolnictwa, organizowało się tutaj wiele grup Ku Klux Klanu, a po jego zlikwidowaniu pojawiały się grupy paramilitarne jak Biała Liga czy Czerwone Koszule, które stosując bardziej radykalne metody, często na granicy prawa lub poza nim, usiłowały walczyć z prawami wyzwolonych na mocy trzynastej poprawki ludzi.

To właśnie wtedy wprowadzono na stopniu lokalnym i stanowym „Jim Crow laws”, czyli Prawa Jima Crowa, które ograniczały prawa byłych niewolników, prowadząc do pogłębiania segregacji rasowej i separacji między ludnością białą i czarną. Afroamerykanie odzyskali prawa obywatelskie oraz wyborcze dopiero w 1965 roku.