Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Visiting Los Angeles – Griffith Observatory

On Tuesday, May 14, due to a visit of tourists from Gdansk, who vacationed in Los Angeles and the surrounding area for the first time, I had another opportunity to stop by one of Los Angeles pearls, actually one of its districts – Hollywood – the beautiful Astronomical Griffith Observatory.

The observatory building is located on the southern slope of the Hollywood mountain in Griffith Park. Its name comes from the name of Griffith J. Griffith – a Welsh-American industrialist and philanthropist who donated land to the city of Los Angeles. A very interesting place, and if there is good visibility, the entire city is clearly visible, including downtown Los Angeles in the southeast, Hollywood in the south and the Pacific Ocean in the south west. Inside the building there is a museum of astronomy and an active giant telescope, through which you can see, among others, stones on the surface of the moon. A well-prepared science park accessible to adults and children, very interesting descriptions and demonstrations, a lot of exhibitions as well as the opportunity to take part in experiments makes this place attract thousands of visitors a week. Inside the facility there is also a restaurant and cafe, overlooking all of Los Angeles and Holywood Hill. You can also admire the famous “Hollywood” sign, the center of Los Angeles, the Hollywood district and millions of cars, houses and streets. The park around the observatory offers hiking trails that provide great photo opportunities. It is no wonder that this place has appeared in many movies and TV shows, such as the popular 1955 film “Rebel Without a Reason” with James Dean, or the latest hit “La La Land”. Watching the movie “Terminator” you can see that Arnold Schwarzenegger was moving in time right here. Also some of the scenes from the movie “Return to the Future” (the moment when Marty tries to take Almanac away from young Biff and goes on the board next to his black car in the tunnel) were shot here.

A bit of history.

On December 16, 1896, 3,015 acres (12.20 square kilometers) of land surrounding the observatory were transferred to the city of Los Angeles by Griffith J. Griffith. In his will, Griffith also donated funds to build an observatory, exhibition hall and planetarium on the land he had given. Griffith’s goal was to create broad access to astronomy for the whole of society, in contrast to the dominant idea that observatories should be located at distant mountain summits and limited to research scientists. Griffith developed the detailed specifications of the observatory. In preparing the plans, he consulted Walter Adams, the future director of the Mount Wilson Observatory, and George Ellery Hale, who founded (with Andrew Carnegie) the first astrophysical telescope in Los Angeles. The building combines Greek and Beaux-Arts influences, and the exterior is decorated with a Greek key pattern. The original project was also a planetarium under a large central dome. The first screenings included topics such as: Moon, solar system and eclipses. The admission to the observatory was free from its opening in 1935 and this state has been maintained to this day. The only charges to be paid are $ 8 per hour of parking, and $ 7 for admission to one of the screenings at the Samuel Oschin Planetarium, which is not mandatory. Shows in the planetarium are held eight times a day on weekdays and ten times a day on weekends. The main exhibit in the observatory is the Foucault pendulum, a device from 1851, confirming the rotation of the Earth. The observatory is closed on Mondays.

During World War II, the planetarium was used to train pilots in navigation, and then they were re-used for training purposes in the 1960s to prepare astronauts from the Apollo program for the first lunar missions.

The Griffith Observatory is an icon of Los Angeles, the national leader in public astronomy, a favorite meeting place for residents and one of the most popular tourist attractions in southern California. The mission of the observatory is to inspire everyone to observe, consider and understand heaven.

And finally we cannot pass by the Polish accent. Because on the pedestal on the main square before entering the observatory together with the largest astronomers in history there is a statue of our compatriot Nicolaus Copernicus.

Together with Marlena, Krzysztof and Ola, we invite you to visit this wonderful object which is the observatory and the surrounding Griffith Park.

We wtorek 14 maja, w związku z odwiedzinami turystów z Gdańska, którzy po raz pierwszy zwiedzali Los Angeles i okolice, miałam ponowną okazję, aby odwiedzić jedną z perełek Los Angeles, a właściwie jednej z jego dzielnic – Hollywood – piękny obiekt obserwatorium Astronomiczne Griffith.

Budynek obserwatorium usytuowany jest na południowym stoku góry Hollywood w parku Griffith. Jego nazwa pochodzi od nazwiska Griffith J. Griffith – walijsko-amerykańskiego przemysłowca i filantropa, który przekazał ziemię miastu Los Angeles. Miejsce bardzo ciekawe i jeżeli jest dobra widoczność to bardzo wyraźnie widać całe miasto, miedzy innymi śródmieście Los Angeles na południowym wschodzie, Hollywood na południu i Ocean Spokojny na południowym zachodzie. We wnętrzu obiektu znajduje się muzeum astronomii oraz czynny olbrzymi teleskop, przez który można zobaczyć między innymi kamienie na powierzchni księżyca. Świetnie przygotowany park naukowy przystępny dla dorosłych i dla dzieci, bardzo ciekawe opisy i pokazy, mnóstwo wystaw jak również możliwość brania udziału w doświadczeniach sprawia, że miejsce to przyciąga tysiące zwiedzających tygodniowo. Wewnątrz obiektu znajduje się także restauracja i kawiarnia, z widokiem na całe Los Angeles i wzgórze Holywood.                       
Można stamtad rownież podziwiać słynny napis “Hollywood”, centrum Los Angeles, dzielnicę Hollywood oraz miliony samochodów, domów i ulic. Park wokół obserwatorium oferuje szlaki turystyczne, które zapewniają wspaniałe możliwości robienia zdjęć. Nic dziwnego, że miejsce to pojawiło się w wielu filmach i programach telewizyjnych, takich jak popularny film z 1955 roku „Buntownik bez powodu” z udziałem Jamesa Deana, czy najnowszy hit „La La Land”. Oglądając film „Terminator” można zauważyć, że Arnold Schwarzenegger przenosił się w czasie właśnie w tym miejscu. Rownież niektóre sceny z filmu „Powrót do przyszłości” (moment, w ktorym Marty próbuje odebrać Almanac młodemu Biffowi i jedzie na desce obok jego czarnego auta w tunelu) kręcone były własnie tutaj.

Trochę historii.

W dniu 16 grudnia 1896 r. 3,015 akrów (12,20 km2) ziemi otaczającej obserwatorium zostało przekazane miastu Los Angeles przez Griffitha J. Griffitha. W swoim testamencie Griffith przekazał rownież fundusze na budowę obserwatorium, hali wystawowej i planetarium na podarowanej przez niego ziemi. Celem Griffitha było stworzenie szerokiego dostępu do astronomii dla całego społeczeństwa, w przeciwieństwie do dominującej idei, że obserwatoria powinny być zlokalizowane na odległych szczytach gór i ograniczone dla badań naukowców. Griffith opracował szczegółowe specyfikacje obserwatorium. Przygotowując plany skonsultował się z Walterem Adamsem, przyszłym dyrektorem Obserwatorium Mount Wilson, i George’em Ellery Hale, który założył (z Andrew Carnegie) pierwszy teleskop astrofizyczny w Los Angeles.  Budynek łączy w sobie wpływy greckie i Beaux-Arts, a zewnętrzną część zdobi grecki wzór klucza. Oryginalnym projektem było również planetarium pod dużą centralną kopułą. Pierwsze pokazy obejmowały tematy takie jak: Księżyc, Układ Słoneczny i zaćmienia. Wstęp do obserwatorium był bezplatny od momentu jego otwarcia w 1935 r. i stan ten został utrzymany do dnia dzisiejszego. Jedyne opłaty, jakie należy uiścic to $8 za godzinę parkowania, oraz $7 za wstep na jeden z pokazów w Planetarium Samuela Oschina, który nie jest obowiązkowy. Pokazy w planetarium odbywają się osiem razy dziennie w dni powszednie oraz dziesięć razy dziennie w weekendy. Głównym eksponatem w obserwatorium jest wahadło Foucaulta, urządzenie z 1851 roku, potwierdzające obrót Ziemi. Obserwatorium jest zamknięte w poniedziałki.     

Podczas II wojny światowej planetarium służyło do szkolenia pilotów w nawigacji po czym ponownie wykorzystano je w celach szkoleniowych w latach 60, aby przygotować astronautów z programu Apollo do pierwszych misji księżycowych.

Obserwatorium Griffith jest ikoną Los Angeles, narodowym liderem publicznej astronomii, ulubionym miejscem spotkań mieszkańców oraz jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych południowej Kalifornii. Misją obserwatorium jest inspirowanie wszystkich do obserwowania, rozważania i zrozumienia nieba.
Na koniec nie sposób pominąć polskiego akcentu. Bowiem na postumencie na głównym placu przed wejsciem do obserwatorium razem z największymi astronomami w historii stoi pomnik naszego rodaka Mikołaja Kopernika.

Wraz z Marleną, Krzysztofem i Olą zapraszamy do obejrzenia tego wspaniałego obiektu jakim jest obserwatorium, oraz otaczającego go parku Griffith.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.