Discovering our World

Travel and lifestyle blog by Ashley Liddle

Discovering our World

Thanksgiving

Thanksgiving Day is celebrated in the United States and Canada. For Americans it is one of the most important holidays of the year. It’s celebrated on the fourth Thursday of November.

Thanksgiving in the USA is a celebration celebrated every year on the fourth Thursday of November. Since Thanksgiving always falls into a week off work, it is the beginning of a long weekend. Already on Wednesday, some people take time off from work, and many companies and institutions work only until mid-day. Many people go on Thanksgiving to their loved ones, because this holiday has a very family character.

The history of the American Thanksgiving goes back to the 17th century and is associated with the escape of Puritans from Great Britain from persecution. They sailed on the Mayflower ship to the shores of Cape Cod Bay, where the Indians of the Wampanoag tribe, offered their help to them, taught them to work on the land and fish. In 1621, the pilgrims organized a feast to thank the natives for welcoming and saving themselves from hunger. The feast accompanying the prayers lasted three days and the main course was wild turkeys. 200 years later, in 1863, Abraham Lincoln established the autumn thanksgiving with a national holiday, but it was President Roosevelt who signed the ceremony into the calendar. Today, Americans commemorate this moment with a solemn and family dinner, thus thanking God for goodness and prosperity in the past year. The symbol of Thanksgiving is a roasted, stuffed turkey, served with cranberry sauce and roasted potatoes. Pumpkin pie is also a traditional dish. With the Thanksgiving holiday is also the custom of pardoning one turkey by the incumbent President of the United States.

Canadians also celebrate Thanksgiving. The genesis of this ceremony is slightly different and earlier. The rite of the primitive peoples of Canada, especially the Iroquois, who thanked the autumn crops is known. They held prayers in honor of three sisters, namely corn, beans and pumpkin. Another well-known story is about the English sailor and traveler Martin Frobisher, who is trying to find a channel connecting Canada with China. Ineffective search resulted only in the establishment of a settlement, where in 1578 he gave a feast of thanksgiving for the trip he had made. traveler Martin Frobisher gave thanks for saving his life. This took place in and around Newfoundland and Labrador.
On this memento, the bay from which he set out on a cruise was called the Bay of Frobisher. Other communications say that the first Canadian Thanksgiving was dispatched in honor of King Edward VII’s recovery. The obligatory element of this holiday is roasted turkey stuffed with bread filling. The other festive symbols are: cornucopia, pumpkin, corn and colorful autumn leaves

On this day, the Americans and Canadians pay thanks to Divine Providence for all favors received. In addition, it is an extremely family holiday, during which generations usually meet, often scattered throughout the vast territory of North America. The tradition of the ceremony requires the consumption of a joint Christmas dinner, preceded by thanksgiving prayer, and that on the tables a turkey will appear to commemorate settlers who came from Europe, for this reason this holiday is also called “Turkey Day”.
Both in the United States and Canada, traditions are similar. In both countries, a turkey stuffed with bread (usually bread or bread roll) is served, topped with cranberry sauce, potatoes and corn, and pumpkin desserts. Pumpkin pie is also a traditional dish.

Turkey – How many regions, so many different recipes for its preparation. Most often, however, turkey roasted in herbs is served with the filling and addition of a thick roast sauce and cranberry sauce to overcome the taste of the meat. Often dinner starts with a soup – for example spicy pumpkin cream. In addition, several other dishes in which there is a must of puree sweet potatoes and usually something with the addition of corn. After dinner, an obligatory dessert – the most common pumpkin pie is an American apple pie or a carrot cake. Some people cook by themselves, some people order most dishes in a restaurant / supermarket and only heat them at home. In Poland, this would be unthinkable, but in America there is nothing strange in this

When it comes to traditions related to this holiday, there are not too many of them. Parades are organized, or street runs, but mainly Americans spend time with their family – with a set table and a walk. A typical modern American tradition has become the family watching football game NFL (National Football League). The house is usually decorated in autumn colors – orange pumpkins, colorful leaves, miniature scarecrows with dried leaves and flowers, wreaths and lanterns and candles, and at the same Thanksgiving you can add something with ornaments to the turkey motif.

 

 

Święto Dziękczynienia – uroczystość obchodzona w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, dla Amerykanów jest to jedno z najważniejszych świąt w roku. Obchodzone jest co roku w czwarty czwartek listopada.

Święto Dziękczynienia w USA jest świętem obchodzonym co roku w czwarty czwartek listopada. Ponieważ Święto Dziękczynienia przypada zawsze w wolny od pracy czwartek, jest ono początkiem długiego weekendu. Już w środę część ludzi bierze wolne z pracy wcześniej, a wiele firm i instytucji pracuje tylko do połowy dnia. Wiele ludzi wyjeżdża na Thanksgiving do swoich bliskich, bo święto to ma bardzo rodzinny charakter.

Historia amerykańskiego Święta Dziękczynienia sięga XVII wieku i związana jest z ucieczką purytanów z Wielkiej Brytanii przed prześladowaniami. Przypłynęli oni na statku Mayflower do brzegu zatoki Cape Cod, gdzie Indianie z plemienia Wampanoagów, zaoferowali im swoją pomoc, nauczyli obrabiać ziemię i łowić ryby. W 1621 roku pielgrzymi zorganizowali ucztę, aby podziękować tubylcom za przyjęcie i ratunek przed głodem. Uczta towarzysząca modłom trwała trzy dni, a głównym jej daniem były dzikie indyki. 200 lat później w 1863 roku Abraham Lincoln ustanowił jesienną dziękczynność świętem narodowym, jednak to dopiero prezydent Roosevelt wpisał uroczystość do kalendarza. Dziś Amerykanie upamiętniają ten moment uroczystą i rodzinną kolacją, w ten sposób dziękując Bogu za dobroć i dostatek w minionym roku. Symbolem Święta Dziękczynienia jest pieczony, nadziewany indyk, podawany z sosem żurawinowym i z pieczonymi ziemniakami. Tradycyjnym daniem jest również ciasto z dyni. Ze Świętem Dziękczynienia wiąże się także zwyczaj polegający na ułaskawieniu jednego indyka przez urzędującego Prezydenta USA.

Kanadyjczycy również obchodzą Święto Dziękczynienia. Geneza tej uroczystości jest nieco inna i wcześniejsza. Znany jest obrządek pierwotnych ludów Kanady, szczególnie Irokezów, którzy składali podziękowania jesiennym plonom. Odprawiali oni modły ku czci trzech sióstr, czyli kukurydzy, fasoli i dyni. Inna znana historia mówi o angielskim żeglarzu i podróżniku Martinie Frobisherze, usiłującym znaleźć kanał łączący Kanadę z Chinami. Bezskuteczne poszukiwania zaowocowały jedynie założeniem osady, gdzie w 1578 roku wyprawił ucztę dziękczynną za odbytą wyprawę. podróżnik Martin Frobisher złożył dziękczynienie za ocalenie życia. Miało to miejsce w okolicach Nowej Funlandii i Labradoru.
Na tą pamiątkę zatoka, z której wyruszył w rejs, została nazwana Zatoką Frobishera. Inne przekazy głoszą, że pierwsze kanadyjskie Święto Dziękczynienia zostało wyprawione na cześć powrotu do zdrowia króla Edwarda VII. Obowiązkowym elementem tego święta jest pieczony indyk, faszerowany nadzieniem z chleba. Pozostałymi świątecznymi symbolami są: róg obfitości, dynia, kukurydza oraz kolorowe jesienne liście

Amerykanie i Kanadyjczycy składają w tym dniu podziękowanie Bożej Opatrzności za wszelkie otrzymane łaski. Ponadto jest to święto niesłychanie rodzinne, podczas którego zwykle spotykają się całe pokolenia, niejednokrotnie rozsiane po olbrzymim terytorium Ameryki Północnej. Tradycja uroczystości nakazuje spożycie wspólnej świątecznej kolacji, poprzedzonej dziękczynną modlitwą, oraz by tego dnia na stołach pojawił się indyk na pamiątkę osadników przybyłych z Europy, z tego powodu święto to nazywane jest również „Dniem Indyka”.
Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie tradycje są podobne. W obu państwach podaje się indyka faszerowanego pieczywem (najczęściej chlebem lub bułką), polany sosem żurawinowym, , ziemniaki i kukurydza oraz desery przyrządzone z dyni. Tradycyjnym daniem jest również ciasto z dyni.

Indyk – Ile regionów, tyle różnych przepisów na jego przygotowanie. Najczęściej jednak podaje się indyka pieczonego w ziołach z nadzieniem i dodatkiem gęstego sosu pieczeniowego oraz sosu żurawinowego dla przełamania smaku mięsa. Często obiad zaczyna się od zupy – na przykład pikantnego kremu dyniowego. Do tego kilka innych potraw w których obowiązkowo znajduje się puree ze słodkich ziemniaków i najczęściej coś z dodatkiem kukurydzy. Po obiedzie obowiązkowy deser – najczęściej ciasto dyniowe amerykańska szarlotka lub ciasto marchewkowe Część ludzi gotuje samodzielnie, część zamawia większość potraw w restauracji/markecie i tylko odgrzewa w domu. W Polsce byłoby to nie do pomyślenia, ale w Ameryce nie ma w tym nic dziwnego

Jeśli chodzi o tradycje związane z tym świętem to nie ma ich zbyt wiele.
Organizowane są parady, lub biegi uliczne ale głównie Amerykanie spędzają czas z rodzinną – przy zastawionym stole oraz na spacerze. Typowo nowoczesną amerykańską tradycją stało się rodzinne oglądanie meczu futbolu NFL (National Football League).
Dom dekoruje się zwykle w barwach jesiennych – pomarańczowymi dyniami, kolorowymi liśćmi, miniaturowymi strachami na wróble suszonymi liśćmi i kwiatami, wieńcami oraz lampionami i świecami a na samo Święto Dziękczynienia do ozdób można dodać coś z motywem indyka.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.