Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

What may surprise you upon arrival in the USA

The United States is different. And it’s not only cultural differences or those resulting from a confusing history. For me, as an European, many things that seem normal in the US may seem shocking. I have regretted more than once that I had not started blogging after I first came to visit the US (23 years ago). Mainly because the longer I live here (it’s going to be 19 years in September), the more and more things that used to surprise me are becoming my everyday life and simply normal. And I remember that my first impressions of my stay in America were very different from what I was used to in Poland or from my ideas about the States, which were mainly based on American films. I decided to go back in time a bit and try to remember what little things of everyday life in America surprised me the most.

The biggest differences are in the details. In street traffic, social customs or gastronomic conventions. It is these details that make the United States so charming. But they can also make one quite embarrassed.

We invite you to the first part of the list of things and phenomena that surprised me after my arrival to the USA.

1. Tax on purchases paid at checkout.

In Poland, shopping is simple – you go to the store, look at the price tag and you know exactly how much you will pay at the checkout. This is especially convenient for kids who go to the store with 2 zlotys in their pocket and can calculate exactly how many lollipops they can afford. In the US, it is different – the prices shown on the products are net prices, and only at the checkout is the tax charged. The amount of the sales tax depends primarily on the state in which the purchases are made, but it can also vary between counties and cities. Of course, knowing the local tax rates, we can more or less calculate how much we will pay, but for me it is still a very illogical and inconvenient solution, which I have already got used to.

2. Mandatory tips

There are many articles in the American press about the scandals and calling the police to customers who refused to pay a tip in a restaurant. Leaving a small amount to the waiter is not only a good habit, but a commonly accepted duty. For staff in cafes, pubs and restaurants you should leave 15-20% of the order amount as a tip. In some places, especially those frequently visited by foreign tourists, the tip is added to the bill in advance. But that’s not all. An additional amount for the service should also be paid to a taxi driver, hairdresser, beautician, guide or parking lot attendant. Americans also pay Christmas tips to people who provide them with certain types of services throughout the year, such as a postman or building janitor. So to avoid unpleasant questions, and ultimately a scandal, be prepared to pay a tip.

3. Lawyers, lawyers everywhere.

Lawyers in the US have a much easier way to gain new clients than their Polish colleagues. While in Poland, attorney ethics forbid advertising their services, in America banners and advertising spots are literally everywhere: on the streets, on buses, in newspapers and local television. It is enough to live in the States for a while to be able to learn the names of at least a few advocates without any problems.

4. Fashion for unfashionable

The dressing style of Americans definitely caught my attention from the very first moment, and I still can’t understand why, with such a wide range of shops and low prices, the average American looks like he is wearing clothes he accidentally found on the street. And I am not talking only about clothes worn to “get bread or milk”, but sometimes also about “outfits” to work or family celebrations. And something else that surprised me at the beginning, and now I do not even pay attention to it – often on the streets or in shops you can meet people in pajamas. They’re just so comfortable and see no point in changing their clothes just to get milk. And, just like with our Polish sandals and socks, Americans have gone a step further and love to socks with wear flip flops. Of course, socks are best long, at least half-calf length. One more thing I have to mention on this topic: I have the impression that for Americans the time of the year does not matter much in terms of dress. Uggs can be worn during hot summer, and snow does not exclude going outside in a short sleeve.

Probably the only thing that surprised me quite recently was the lady in the grocery store wearing rolls in her hair and dressed in a huge, fluffy – furry purple robe.

5. Lack of privacy in public restrooms.

I assume that maybe some safety reasons dictate this strange architectural solution, but in the USA it is the norm – wide spaces between the floor and the walls of the toilet cubicle. For me, 15-20 cm is the minimum you have to take into account.

6. Car differences.

America is a country of extremes and it is also visible on the roads here. While stuck in a traffic jam or at traffic lights, you can admire the whole range of cars: from those taken straight from the showroom to literally crumbling and with defective equipment; from the cheapest to models of the most expensive and luxurious brands.

7. Ease of shopping.

From the very first day, America surprised me how easy is to shop here. The prices are very favorable, especially when you find a promotion or the right coupon, shops are happy to give discounts and give you loyalty cards, and it is never so bad that you cannot open another credit card. Since the whole country lives on credit, why shouldn’t the average citizen? Most importantly, however, about American shopping: I don’t think there is such a thing as “impossible” in this country. Everything can be found in stores, the seller can always help and money will always be there.

8. Everything is refundable

It is, of course, about the return of purchased goods. In America, you can give away virtually anything – electronics, underwear and even food – within 90 days of purchase. This is perfectly normal, common practice and does not even require any excuse. You just say that you don’t like the sausages and you get your money back.

9. And if you forgot where you are – look at the flag

In Poland, I was used to the fact that national flags hang in offices and public buildings, and they are seen on the streets on the occasion of national holidays. To my surprise, first in Chicago, then in Los Angeles and Orange County, California, I noticed them at every turn! American flags fly in front of private houses all year round, and in public buildings they only gain in quantity. It certainly helps in building patriotism and pride in the mother country.

Immigrants and travelers, do you remember what surprised you the most after arriving in another country? I would love to read!

Stany Zjednoczone są inne. I nie chodzi o różnice czysto kulturowe albo wynikające z zagmatwanej historii. Dla mnie, jako Europejki, wiele rzeczy, będących tam na porządku dziennym, może wydać się szokujących. Niejednokrotnie żałowałam, że nie zaczęłam pisać bloga wraz z moim pierwszym przylotem do USA (23 lata temu). Głównie dlatego, że im dłużej tu mieszkam (we wrzesniu minie 19 lat), tym coraz więcej zjawisk staje się dla mnie codziennością i coraz mniej mnie dziwi. A pamiętam, że moje pierwsze wrażenia z pobytu w Ameryce bardzo różniły się od tego, do czego przywykłam w Polsce lub od moich wyobrażeń o Stanach, które powstały głównie na bazie amerykańskich filmów. Postanowiłam sięgnąć pamięcią nieco wstecz i przypomnieć sobie, jakie to drobiazgi codziennego życia w Ameryce zdziwiły mnie najbardziej. 

Największe różnice tkwią w szczegółach. W ruchu ulicznym, obyczajach towarzyskich czy konwenansach gastronomicznych. To właśnie te detale sprawiają, że Stany tak bardzo potrafią oczarować. Ale również wprawić w niemałe zakłopotanie.

Zapraszamy na pierwsza czesc zestawienia rzeczy i zjawisk, ktore zaskoczyly mnie po przylocie do USA.

1. Podatek za zakupy płacony przy kasie.

W Polsce sprawa z zakupami jest prosta – idziesz do sklepu, patrzysz na metkę z ceną i wiesz ile dokładnie zapłacisz przy kasie. Jest to szczególnie wygodne dla dzieciaków, które idąc do sklepu z 2 złotymi w kieszeni, mogą dokładnie obliczyć, na ile lizaków mogą sobie pozwolić. W USA jest inaczej – ceny podane na produktach to ceny netto, a dopiero przy kasie naliczany jest podatek. Wysokość podatku od sprzedaży zależy przede wszystkim od stanu, w którym robi się zakupy, ale może się ona różnić także pomiędzy powiatami i miastami. Oczywiście, znając lokalne stawki podatkowe, możemy sobie mniej więcej obliczyć ile zapłacimy, ale dla mnie wciąż jest to bardzo nielogiczne i niewygodne rozwiązanie, do którego jednak już zdążyłam się przyzwyczaić.

2. Obowiązkowe napiwki

W amerykańskiej prasie nie brakuje artykułów na temat afer i wzywania policji do klientów, którzy odmówili zapłacenia napiwku w restauracji. Zostawienie drobnej kwoty kelnerowi nie jest, jak u nas, dobrym zwyczajem ale powszechnie przyjętym obowiązkiem. Obsłudze w kawiarniach, pubach i restauracjach należy zostawić 10-20% kwoty zamówienia jako napiwek. W niektórych miejscach, zwłaszcza tych często odwiedzanych przez zagranicznych turystów, napiwek z góry doliczany jest do rachunku. To jednak nie wszystko. Dodatkową kwotę za usługę wypada zapłacić również taksówkarzowi, fryzjerowi, kosmetyczce, przewodnikowi, czy też parkingowemu. Amerykanie płacą też napiwki bożonarodzeniowe osobom, które przez cały rok świadczą im pewnego rodzaju usługi, np. listonoszowi, czy dozorcy budynku. Żeby uniknąć więc nieprzyjemnych pytań, a w ostateczności afery, bądźcie przygotowani na zapłacenie napiwku.

3. Adwokaci, wszędzie adwokaci.

Prawnicy w USA mają zdecydowanie łatwiejszą drogę do zdobycia nowych klientów niż ich polscy koledzy po fachu. Bowiem o ile w Polsce etyka adwokacka zabrania reklamowania swoich usług, o tyle w Ameryce banery i spoty reklamowe są dosłownie wszędzie: na ulicach, na autobusach, w gazetach i lokalnej telewizji. Wystarczy choć chwilę pomieszkać w Stanach, by bez problemu móc wymienić przynajmniej kilka adwokackich nazwisk.

4. Moda na niemodę

Styl ubierania Amerykanów zdecydowanie przykuł moją uwagę już od pierwszych chwil, i wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego przy tak szerokim wachlarzu sklepów i niskich cenach, przeciętny Amerykanin wygląda jakby ubierał się w rzeczy przypadkowo znalezione na ulicy. I nie mówię tylko o ubraniach zakładanych na okazję typu “po bułki do sklepu”, ale czasem także o “kreacjach” do pracy czy uroczystości rodzinne. I jeszcze coś, co mnie dziwiło na początku, a teraz nawet nie zwracam na to uwagi- często na ulicach czy w sklepach można spotkać ludzi w piżamach. Po prostu tak im wygodnie i nie widzą sensu by przebierać się tylko po to, by wyskoczyć po mleko. Podobnie jak z naszymi polskimi skarpetami do sandałów, tylko że Amerykanie poszli o krok dalej i wręcz uwielbiają nosić skarpety do klapek. Oczywiście, najlepiej jak skarpety są długie, co najmniej do połowy łydki. Jeszcze o jednej rzeczy muszę wspomnieć w tym temacie: mam wrażenie, że dla Amerykanów pora roku nie ma dużego znaczenia w kwestii ubioru. UGG mogą być noszone w trakcie upalnego lata, a śnieg nie wyklucza wyjścia na dwór w krótkim rękawku.

Chyba jedyne, co mnie zdziwilo calkiem niedawno, to pani w sklepie sporzywczym w walkach na glowie i w olbrzymim, puchato – wlochatym, wscieklke purpurowym szlaforku.

5. Brak prywatności w toaletach publicznych.

Zakładam, że to może jakieś względu bezpieczeństwa dyktują to dziwne rozwiązanie architektoniczne, ale w USA jest to norma – szerokie przestrzenie między podłogą a ścianami kabiny toaletowej. Na moje oko 15-20 cm to minimum, z jakim trzeba się liczyć.

6. Motoryzacyjny rozrzut.

Ameryka to kraj skrajności i widać to także na tutejszych drogach. Stojąc w korku czy na światłach można podziwiać całą plejadę aut: od tych wyjętych prosto z salonu po dosłownie rozpadające się i z wybrakowanym wyposażeniem; od tych najtańszych po modele najdroższych i najbardziej luksusowych marek.


7. Łatwość zakupów.

Dosłownie od pierwszego dnia Ameryka zaskoczyła mnie łatwością, z jaką robi się tu zakupy. Ceny są bardzo korzystne, szczególnie kiedy znajdzie się promocję albo odpowiedni kupon, sklepy z chęcią udzielają rabatów i dają karty lojalnościowe, a ponadto nigdy nie jest tak źle, żeby nie można było otworzyć kolejnej karty kredytowej. Skoro cały kraj żyje na kredyt, to niby czemu przeciętny obywatel ma tego nie robić? Co jednak najważniejsze w amerykańskich zakupach: wydaje mi się, że w tym kraju nie ma czegoś takiego jak “niemożliwe”. W sklepach wszystko można znaleźć, sprzedawca zawsze może pomóc, a pieniądze zawsze się znajdą.

8. Wszystko można zwrócić

Chodzi oczywiście o zwrot zakupionych towarów. W Ameryce oddać można praktycznie wszystko – elektronikę, bieliznę a nawet żywność – w terminie do 90 dni od zakupu. Jest to zupełnie normalna, powszechna praktyka, która nawet nie wymaga żadnego usprawiedliwienia. Zwyczajnie mówisz, że te parówki Ci nie posmakowały i dostajesz pieniądze z powrotem.


9. A gdybyście zapomnieli gdzie jesteście – spójrzcie na flagę

W Polsce byłam przyzwyczajona, że flagi narodowe wiszą w urzędach i na budynkach użyteczności publicznej, a na ulicach widzi się je przy okazji świąt narodowych. Jakież więc było moje zaskoczenie, gdy najpierw w Chicago a potem w Los Angeles i hrabstwie Orange w Kalifornii dostrzegałam je na każdym kroku! Amerykańskie flagi powiewają przed prywatnymi domami cały rok, a przy budynkach publicznych jedynie zyskują na ilości. Napewno pomaga to w budowaniu patriotyzmu i dumy z ojczystego kraju.


Emigranci i podróżnicy, pamiętacie jeszcze co Was najbardziej zaskoczyło po przylocie do innego kraju? Z chęcią poczytam!