Discovering our World

Travel, beauty, fashion, style and lifestyle blog by Ashley Liddle

Presidents’ Day

Washington’s Birthday, also known as Presidents’ Day, is a federal holiday held on the third Monday of February. The day honors presidents of the United States, starting with George Washington, the USA’s first president.

Is Presidents’ Day a Public Holiday?

Presidents’ Day is a public holiday in most US states. Nonetheless, many businesses are open as usual and many stores hold sales on Washington’s Birthday. Many delivery services, except for the Post Office, have a regular service and many, but not all, public transit systems operate on regular schedules. Some schools close for the whole week for a mid-winter recess. According to some government sources, Indiana observes the Washington’s birthday holiday in December.

What Do People Do?

Washington’s Birthday officially honors the life and work of George Washington, the first president of the United States. The day commemorates past presidents of the USA. Washington’s Birthday is sometimes known as Presidents’ Day. This is because while most states have adopted Washington’s Birthday, some states officially celebrate Presidents’ Day.

Some states pay particular attention to Abraham Lincoln, as his birthday was also in mid-February. In the weeks or days leading up to the holiday, schools often organize events and lessons for students about the presidents of the United States and George Washington in particular. It is a popular day for stores to start their sales.

The US federal holiday is on the third Monday of February each year, but records show that George Washington’s birthday is on February 22.

Long Weekend

Since Presidents’ Day falls on Monday, it is one of the public holidays in the United States that always create a long weekend.

Background

George Washington was the first president of the United States of America. His first term as president was from 1789 to 1793 and his second term from 1793 to 1797. Before he became president, he played important roles in the military, leading the American Continental Army to victory over the British in 1783. Washington is often seen as the father of the United States and is probably the best known American politician ever.

The likeness and name of George Washington can still be seen in many places in the United States. There is the portrait of him and three other American presidents carved into Mount Rushmore National Memorial in South Dakota. His image is also used on the one-dollar bill and the quarter-dollar coin. The capital of the United States, Washington D.C., Washington State and at least three universities are named after him.

Washington’s Birthday was first celebrated as a holiday in the District of Columbia in 1880. It was made a federal holiday in 1885. The holiday was originally held on the anniversary of George Washington’s birth, on February 22. In 1971, this holiday was moved to the third Monday in February.

This holiday is legally designated as “Washington’s Birthday”. Though other institutions such as state and local governments and private businesses may use other names, it is the federal government’s policy to always refer to holidays by the names designated in the law.

Dzień Prezydenta

Urodziny Jerzego Waszyngtona, znane również jako Dzień Prezydenta, to święto federalne obchodzone w trzeci poniedziałek lutego. Dzień honoruje wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych, począwszy od Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta USA.

Czy Dzień Prezydenta jest świętem państwowym?

Dzień Prezydenta jest świętem państwowym w większości stanów USA. Niemniej jednak wiele firm jest otwartych jak zwykle, a wiele sklepów prowadzi w tym dniu bardzo duże wyprzedaże. Wiele usług dostawczych, z wyjątkiem poczty, ma regularne usługi, a wiele, ale nie wszystkie systemy transportu publicznego działają według regularnych rozkładów. Niektóre szkoły zamykają się na cały tydzień na przerwę w środku zimy. Według niektórych źródeł rządowych Indiana obchodzi urodziny Waszyngtona w grudniu.

Co robią ludzie?

Urodziny Waszyngtona oficjalnie honorują życie i twórczość Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzień upamiętnia dawnych prezydentów USA. Urodziny Waszyngtona są czasami nazywane Dniem Prezydenta. Dzieje się tak, ponieważ, podczas gdy większość stanów przyjęła Urodziny Waszyngtona, niektóre stany oficjalnie świętują Dzień Prezydenta.

Niektóre stany zwracają szczególną uwagę na Abrahama Lincolna, ponieważ jego urodziny również wypadaja w połowie lutego. W tygodniach lub dniach poprzedzających święta szkoły często organizują wydarzenia i lekcje dla uczniów na temat prezydentów Stanów Zjednoczonych, a w szczególności George’a Washingtona. To popularny dzień, w którym sklepy rozpoczynają wyprzedaż.

Święto federalne w USA przypada co roku w trzeci poniedziałek lutego, ale dane pokazują, że urodziny George’a Washingtona przypadają 22 lutego.

Długi weekend

Ponieważ Dzień Prezydenta przypada w poniedziałek, jest to jedno z dni ustawowo wolnych od pracy w Stanach Zjednoczonych, które zawsze tworzy długi weekend.

Tło

Jerzy Waszyngton był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jego pierwsza kadencja jako prezydenta trwała od 1789 do 1793, a druga od 1793 do 1797. Zanim został prezydentem, odgrywał ważną rolę w wojsku, prowadząc amerykańską armię kontynentalną do zwycięstwa nad Brytyjczykami w 1783 r. Waszyngton jest często postrzegany jako ojciec Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie jest najbardziej znanym amerykańskim politykiem wszech czasów.

Podobiznę i imię Jerzego Waszyngtona wciąż można zobaczyć w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych. Jego portret wraz z portretami trzech innych amerykańskich prezydentów (Thomas Jefferson – 3 prezydent, Abraham Lincoln – 16 prezydent i Theodore Roosevelt – 26 prezydent) jest wyryty w Mount Rushmore National Memorial w Południowej Dakocie. Jego wizerunek jest również używany na banknocie jednodolarowym i monecie ćwierćdolarowej. Stolica Stanów Zjednoczonych, Waszyngton, stan Waszyngton i co najmniej trzy uniwersytety noszą jego imię.

Urodziny Waszyngtona po raz pierwszy obchodzono jako święto w Dystrykcie Kolumbii w 1880 r. W 1885 r. stało się świętem federalnym. Święto pierwotnie obchodzono w rocznicę urodzin Jerzego Waszyngtona, 22 lutego. W 1971 r. święto to zostało przeniesione na trzeci poniedziałek lutego.

To święto jest prawnie oznaczone jako „Urodziny Waszyngtona”. Chociaż inne instytucje, takie jak władze stanowe i lokalne oraz firmy prywatne, mogą używać innych nazw, polityka rządu federalnego polega na tym, aby zawsze nazywać święta nazwami określonymi w prawie.